ΠΟΛ. 1023/14-2-2005 (ΦΕΚ 244 Β΄/2005)

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) "Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις", με τις οποίες ορίζεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9 έτους 2005) για φυσικά και νομικά πρόσωπα και η υποχρέωση συνυποβολής της με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα.

3. Το γεγονός ότι, εξ΄ αυτού του λόγου, θ΄ αυξηθεί σημαντικά το πλήθος των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

4. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει, μεταξύ των άλλων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

5. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και των άρθρων 7, 61, 62, 64, 101 και 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄).

7. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/Δ10Ε85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την 1101093/322/0013/ΠΟΛ. 1137/15-12-04 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακίνήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 (νέο έντυπο Ε9) και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

9. Την 1104276/333/0013/ΠΟΛ. 1150/28-12-2004 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 15, του άρθρου 5, του Ν. 3296/2004.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε την 15η Ιουλίου 2005 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2005 μαζί με τη δήλωση φόρου εισοδήματος, για τις εξής κατηγορίες φυσικών προσώπων:

α. Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατοικούν στην αλλοδαπή, δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, έχουν όμως υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, καθώς και εξ αυτού του λόγου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2005.

β. Για τα φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τα οποία δεν θα είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλά υποχρεούνται σε αυτήν επειδή έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

2. Ειδικά για όλα τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 και για τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας και επικαρπίας ή δικαιώματα χρήσης που έχουν σε ακίνητα εκτός της χερσονήσου του Αθω, δεν υπάρχει υποχρέωση συνυποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το έντυπο Ε9 έτους 2005 μπορεί να υποβληθεί μέχρι 15.7.2005.

3. Το αυτό ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που τελούν υπό εκκαθάριση ή διέκοψαν τις εργασίες τους και γι΄ αυτό υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, μέχρι 31.12.2004.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α.ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ