Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 17ης Ιανουαρίου 2013 [αίτηση του Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Woningstichting Maasdriel κατά Staatssecretaris van Financiën (Υπόθεση C-543/11) (Φόρος προστιθεμένης αξίας - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο ια', σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγραφοι 1 και 3 - Μη οικοδομημένο γήπεδο - Γήπεδο προς οικοδόμηση - Έννοιες - Εργασίες κατεδαφίσεως με σκοπό μελλοντική κατασκευή - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ)

 

 

 

2013/C 63/07

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Woningstichting Maasdriel

κατά

Staatssecretaris van Financiën

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden — Ερμηνεία του άρθρου 135, παράγραφος 1, στοιχείο ια', σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Απαλλαγές προβλεπόμενες από την οδηγία — Παράδοση μη οικοδομημένου γηπέδου

Διατακτικό

Το άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο ια', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας αυτής, έχει την έννοια ότι η προβλεπόμενη από την πρώτη διάταξη απαλλαγή από τον φόρο προστιθεμένης αξίας δεν καλύπτει μια πράξη, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, παραδόσεως μη οικοδομημένου γηπέδου κατόπιν της κατεδαφίσεως του κτιρίου που βρισκόταν εκεί, ακόμη και όταν, κατά την ημερομηνία της παραδόσεως αυτής, δεν είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες διαρρυθμίσεως του γηπέδου άλλες από την εν λόγω κατεδάφιση, εφόσον από σφαιρική εκτίμηση των περιστάσεων της πράξεως αυτής που είναι προγενέστερες της ημερομηνίας παραδόσεως, περιλαμβανομένης της προθέσεως των μερών αν αυτή στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, προκύψει ότι, κατά την ημερομηνία εκείνη, το περί ου πρόκειται γήπεδο όντως προοριζόταν για οικοδόμηση, πράγμα που στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να εξακριβώσει.