Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 17ης Ιανουαρίου 2013 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — BGŻ Leasing sp. z o.o. κατά Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Υπόθεση C-224/11) (ΦΠΑ - Υπηρεσία χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) συνοδευόμενη από υπηρεσία ασφαλίσεως του αντικειμένου της χρηματοδοτικής μισθώσεως, για την οποία συμβάλλεται ο εκμισθωτής και την οποία χρεώνει στον μισθωτή - Χαρακτηρισμός - Σύνθετη ενιαία παροχή ή δύο αυτοτελείς παροχές - Απαλλαγή - Πράξη ασφαλίσεως)

 

 

 

2013/C 63/04

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Naczelny Sąd Administracyjny

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

BGŻ Leasing sp. z o.o.

κατά

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Naczelny Sąd Administracyjny — Ερμηνεία των άρθρων 2, εδάφιο 1, στοιχείο γ', 28 και 135, εδάφιο 1, στοιχείο α', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Υπηρεσία χρηματοδοτικής μισθώσεως συνοδευόμενη από υπηρεσία ασφαλίσεως του αποτελούντος αντικείμενο της χρηματοδοτικής μισθώσεως πράγματος για την οποία συμβάλλεται η εκμισθώτρια επιχείρηση χρεώνοντας με τα σχετικά έξοδα τον μισθωτή — Χαρακτηρισμός της πράξεως, για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ως μίας σύνθετης και ενιαίας υπηρεσίας ή ως δύο ανεξάρτητων υπηρεσιών

Διατακτικό

1) Η υπηρεσία που συνίσταται στην ασφάλιση του αντικειμένου της χρηματοδοτικής μισθώσεως και η υπηρεσία που συνίσταται στη χρηματοδοτική μίσθωση πρέπει καταρχήν να θεωρηθούν ως αυτοτελείς και ανεξάρτητες μεταξύ τους υπηρεσίες για τους σκοπούς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να κρίνει αν, βάσει των ειδικών περιστάσεων της υποθέσεως της κύριας δίκης, οι οικείες πράξεις συνδέονται μεταξύ τους σε σημείο που να πρέπει να θεωρηθούν ως ενιαία παροχή ή αν, αντιθέτως, συνιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους παροχές.

 

2) Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής της χρηματοδοτικής μισθώσεως ασφαλίζει ο ίδιος το αντικείμενο αυτής και χρεώνει το ακριβές κόστος της ασφαλίσεως στον μισθωτή, μια τέτοια πράξη συνιστά, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, πράξη ασφαλίσεως, κατά την έννοια του άρθρου 135, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.