Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 9ης Απριλίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας (Υπόθεση C-85/11) (Παράβαση κράτους μέλους - Φορολογία - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 9 και 11 - Εθνική νομοθεσία η οποία επιτρέπει να περιλαμβάνονται μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε ομάδα προσώπων τα οποία είναι δυνατό να θεωρηθούν ως ενιαίος υποκείμενος στον ΦΠΑ)

 

 

 

2013/C 156/03

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωπος: R. Lyal)

Καθής: Ιρλανδία (εκπρόσωποι: D. O’Hagan, G. Clohessy, SC, N. Travers, BL)

Παρεμβαίνοντες υπέρ της καθής: Τσεχική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. Smolek και T. Müller), Βασίλειο της Δανίας (εκπρόσωποι: αρχικώς C. Vang, στη συνέχεια, V. Pasternak Jørgensen), Δημοκρατία της Φινλανδίας (εκπρόσωποι: H. Leppo, S. Hartikainen), Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, (εκπρόσωποι: H. Walker, επικουρούμενη από την M. Hall, barrister)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 9 και 11 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ.1) — Εθνική ρύθμιση η οποία παρέχει σε μη υποκειμένους στον φόρο τη δυνατότητα να περιλαμβάνονται σε όμιλο ΦΠΑ

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

 

3) Η Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.