Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 25ης Απριλίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-109/11) (Παράβαση κράτους μέλους - Φορολογία - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 9 και 11 - Εθνική νομοθεσία η οποία επιτρέπει να περιλαμβάνονται μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε όμιλο προσώπων και να θεωρούνται ως ενιαίο υποκείμενο στον ΦΠΑ)

 

 

 

2013/C 171/08

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: R. Lyal και Δ. Τριανταφύλλου καθώς και K. Walkerová και P. Němečková)

Καθής: Τσεχική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. Smolek, T. Müller και J. Očková)

Παρεμβαίνοντες υπέρ της καθής: Βασίλειο της Δανίας (εκπρόσωποι: αρχικώς C. Vang, στη συνέχεια V. Pasternak Jørgensen), Ιρλανδία (εκπρόσωπος: D. O’Hagan, επικουρούμενος από τους G. Clohessy, SC, και N. Travers, BL), Δημοκρατία της Φινλανδίας (εκπρόσωποι: H. Leppo και S. Hartikainen), Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εκπρόσωπος: H. Walker, επικουρούμενος από τον Μ. Hall, QC)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 9 και 11 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εθνική νομοθεσία η οποία επιτρέπει σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα να μετέχουν σε όμιλο ΦΠΑ

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

 

3) Το Βασίλειο της Δανίας, η Ιρλανδία, η Δημοκρατία της Φινλανδίας καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας θα φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.