Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 25ης Απριλίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (Υπόθεση C-86/11) (Παράβαση κράτους μέλους - Φορολογία - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 9 και 11 - Εθνική νομοθεσία που επιτρέπει να περιληφθούν μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε ομάδα προσώπων που μπορούν να θεωρούνται ως ένας ενιαίος υποκείμενος στον ΦΠΑ)

 

 

 

2013/C 171/06

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωπος: R. Lyal)

Καθού: Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εκπρόσωποι: S. Hathaway, επικουρούμενος από τον M. Hall, QC)

Παρεμβαίνοντες υπέρ του καθού: Τσεχική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. Smolek και T. Müller), Βασίλειο της Δανίας (εκπρόσωποι: αρχικώς C. Vang, εν συνεχεία V. Pasternak Jørgensen), Ιρλανδία (εκπρόσωποι: D. O’Hagan, επικουρούμενος από την G. Clohessy, SC, και τον N. Travers, BL), Δημοκρατία της Φινλανδίας (εκπρόσωποι: H. Leppo και M. S. Hartikainen)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 9 και 11 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εθνική νομοθεσία βάσει της οποίας μπορούν να περιλαμβάνονται μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε όμιλο προσώπων που αποτελούν ενιαίο υποκείμενο στον ΦΠΑ

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

 

3) Η Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Δανίας, η Ιρλανδία και η Δημοκρατία της Φινλανδίας φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.