ΠΟΛ. 1030/24-2-2005

ΘΕΜΑ: Φορολογικά στοιχεία που δεν θα συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 που αφορούν συναλλαγές του ημερολογιακού έτους, από 1/1 - 31/12/2005.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ253Α΄).

4. Την 14650/Δ10Ε85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β΄) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης, που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. για τις συναλλαγές από 1.1.2005- 31.12.2005, για τους λόγους που επικαλούνται οι υπόχρεοι σε υποβολή τους αναφορικά με το χρόνο προετοιμασίας και προσαρμογής τους, ενόψει της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α΄) και του χρόνου δημοσίευσης του νόμου αυτού.

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για τις συναλλαγές από 1.1.2005 -31.12.2005, παρέχεται η δυνατότητα να μην συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) για διασταύρωση, φορολογικά στοιχεία, εφόσον η αξία ενός εκάστου που έχει εκδοθεί για αυτές, δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ