ΠΟΛ. 1032/28-2-2005

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών περί αναπροσαρμογής ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.

Σας κοινοποιούμε την A.Υ.O.O. 1016358/800/0016/16-02-2005 περί μείωσης του ποσοστού προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο, σε 1% από 1,5% που ισχύει σήμερα. Η απόφαση αυτή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 244/24.02.2005 τεύχος. Β΄, ισχύει από 1/3/2005.

Αριθ. 1016358/800/0016

Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ 356/74 "Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων".

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω νομοθετικού διατάγματος, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να αναπροσαρμόζει με αποφάσεις του το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Την υπ' αριθμ. 1084024/4813-12/0016/9.9.1999 (ΦΕΚ 1828 τ.Β'/4.10.1999) απόφασή μας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο σε 1,5%.

4. Το γεγονός ότι τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως και αυτά των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου έχουν μειωθεί σημαντικά.

5. Την υπ' αριθμ. 14650/Δ10Ε85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/74 (ΚΕΔΕ) όπως ισχύει, μειώνεται και ορίζεται σε ένα (1%) τοις εκατό για κάθε μήνα καθυστέρησης, μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους.

2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται, χωρίς αναδρομική ισχύ και για τα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν έχουν εξοφληθεί και για όσο χρονικό διάστημα από την ημ/νία αυτή και μετά καθυστερούν να εξοφληθούν.

3. Η απόφασή μας αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1 Μαρτίου 2005 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ