Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 [αίτηση του Administrativen sad — Varna (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — Serebryannay vek EOOD κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Υπόθεση C-283/12) (ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ', 26, 62 και 63 - Γενεσιουργός αιτία - Αμοιβαίως οφειλόμενες παροχές - Πράξεις εξ επαχθούς αιτίας - Βάση επιβολής του φόρου στην περίπτωση που η αντιπαροχή συνίσταται σε υπηρεσίες - Χορήγηση από ένα φυσικό πρόσωπο σε μια εταιρία του δικαιώματος χρήσης και εκμίσθωσης σε τρίτους ορισμένων ακινήτων σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών ανακαίνισης και εξοπλισμού των ακινήτων αυτών τις οποίες παρέσχε η εν λόγω εταιρία)

 

 

 

2013/C 344/52

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Administrativen sad — Varna

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Serebryannay vek EOOD

κατά

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής απόφασης — Administrativen sad — Varna — Ερμηνεία του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του άρθρου 26 και των άρθρων 62 και 63 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι, όταν η αμοιβή του παρόχου υπηρεσιών δεν είναι χρηματική, το αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών του συνίσταται σε άλλη παροχή υπηρεσιών — Δυνατότητα χαρακτηρισμού μιας συναλλαγής ως σύμβασης ανταλλαγής υπηρεσιών — Αν ο χαρακτηρισμός αυτός δεν είναι δυνατός, τίθεται το ζήτημα αν η πράξη βελτιωτικής παρέμβασης σε ακίνητο και επίπλωσής του μπορεί να χαρακτηριστεί ως φορολογητέα πράξη — Επέλευση της γενεσιουργού αιτίας του φόρου και κανόνας για τον προσδιορισμό της βάσης επιβολής του

Διατακτικό

Το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια ότι η παροχή υπηρεσιών που συνίστανται στην ανακαίνιση και στον εξοπλισμό ενός διαμερίσματος πρέπει να θεωρείται πραγματοποιηθείσα εξ επαχθούς αιτίας, όταν, δυνάμει σύμβασης που έχει συναφθεί με τον κύριο του διαμερίσματος, ο μεν πάροχος των υπηρεσιών αυτών αφενός αναλαμβάνει να παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες με δικές του δαπάνες και αφετέρου αποκτά το δικαίωμα κατοχής του διαμερίσματος αυτού ενόψει της χρησιμοποίησής του για την εξυπηρέτηση της οικονομικής δραστηριότητάς του κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης αυτής, χωρίς να οφείλει να καταβάλλει κανένα μίσθωμα, ο δε κύριος του διαμερίσματος αποκτά και πάλι κατά τη λήξη της ισχύος της εν λόγω σύμβασης την κατοχή του ανακαινισμένου και εξοπλισμένου διαμερίσματος.