Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας (Υπόθεση C-309/11) (Παράβαση κράτους μέλους - Φορολογία - ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 306 έως 310 - Ειδικό καθεστώς φορολογήσεως των γραφείων ταξιδίων - Διαφορές στις γλωσσικές αποδόσεις - Εθνική νομολογία προβλέπουσα την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος σε πρόσωπα που δεν είναι ταξιδιώτες - Έννοιες του «ταξιδιώτη» και του «πελάτη»)

 

 

 

2013/C 344/11

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: L. Lozano Palacios και I. Koskinen)

Καθής: Δημοκρατία της Φινλανδίας (εκπρόσωποι: J. Heliskoski)

Παρεμβαίνουσες υπέρ της καθής: Τσεχική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. Smolek, T. Müller, καθώς και J. Očková), Ελληνική Δημοκρατία (εκπρόσωπος: E.-M. Μαμούνα), Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωπος: S. Centeno Huerta), Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. de Bergues και J.-S. Pilczer), Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωποι: A. Kraińska και A. Kramarczyk, καθώς και M. Szpunar και B. Majczyna)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 306 έως 310 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος φορολογίας των ταξιδιωτικών γραφείων για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα γραφεία αυτά σε αποδέκτες που δεν έχουν την ιδιότητα του ταξιδιώτη

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Δημοκρατία της Φινλανδίας.

 

3) Η Τσεχική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Πολωνίας φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.