ΠΟΛ. 1034/28-2-2005

ΘΕΜΑ: Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) του N.3259/2004 και του άρθρου 22 του N.3312/16-2- 2005 που αναφέρονται στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3312/16-2-2005 που αναφέρονται στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων βάσει του Ν.3259/2004 (άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον παραπάνω νόμο.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σε συνέχεια των αριθ. πρωτ. 1068824/5195/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ.1093/1-9-2004, 1089871/5979/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ.1115/9-11-2004 και 1097938/6264/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ.1128/3-12- 2004 εγκυκλίων διαταγών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του Ν. 3259/2004, μετά τη συμπλήρωση - τροποποίηση αυτών με τις διατάξεις του άρθ. 22 του Ν.3312/16-2-2005, παρέχουμε κατ΄ άρθρο τις παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:

Αρθρο 1 Εισαγωγή

Οι διατάξεις του άρθ. αυτού δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αρθρο 2 Βασικές Εννοιες

Δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα

Δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται τα μεγαλύτερα που προκύπτουν από το έντυπο Ε3 της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης που υποβλήθηκε μέχρι 31/12/2003 και της τυχόν συμπληρωματικής, που υποβλήθηκε μέχρι 15/7/2004, μετά την αφαίρεση:

α) Εσόδων από συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις

β) Εσόδων από μισθώματα ακινήτων

Αρθρο 3 Υπαγόμενες Υποθέσεις

Οι διατάξεις του άρθ. αυτού δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αρθρο 4 Εξαιρούμενες Υποθέσεις

Από τις υποθέσεις του άρθ. 3 του Ν.3259/2004 εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι και τις 31/12/2003 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε ενδιάμεση χρήση, της ρύθμισης εξαιρείται η συγκεκριμένη χρήση και οι επόμενες αυτής. Οι προηγούμενες της χρήσης αυτής διαχειριστικές περίοδοι (εφόσον υπάρχουν σε εκκρεμότητα) μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και να περαιωθούν.

Δεν εξαιρείται από την περαίωση υπόθεση για την οποία σε μία ή περισσότερες χρήσεις δεν έχουν υποβληθεί εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., αλλά έχουν υποβληθεί μέχρι και 31/12/2003 όλες οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των χρήσεων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές τα αθροιστικά δεδομένα των ετήσιων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. υποκαθιστούν τα δεδομένα της αντίστοιχης εκκαθαριστικής δήλωσης.

Σημειώνεται επίσης ότι εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθ. 6 του Ν.2753/1999 (δήλωση συνάφειας) μέχρι και 31/12/2003 με εξαίρεση τις ανέλεγκτες χρήσεις που προηγούνται ή έπονται των χρήσεων αυτών, καθώς και τις χρήσεις εκείνες που έχουν ελεγχθεί ή υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή παραβάσεις Κ.Β.Σ. όπως ορίζονται στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθ. 6 του Ν.3259/2004 (οι οποίες υπάγονται στη ρύθμιση).

Τέλος, στην παρούσα ρύθμιση δεν εμπίπτουν οι ανέλεγκτες υποθέσεις επιτηδευματιών των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθ. 33 του Ν.2238/1994 (επιβατικά αυτοκίνητα Δ.Χ., φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ., επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης κάμπινγκ, επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και επιχειρήσεις αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές).

Αντίθετα υπάγονται στη ρύθμιση οι υποθέσεις των επιτηδευματιών των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθ. 33 του Ν.2238/1994 για τις οποίες είχε εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη Αποτελεσμάτων, αλλά δεν είχε οριστικοποιηθεί και εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια Α΄ και Β΄ βαθμού δικαιοδοσίας και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου ή υπάρχουν δελτία πληροφοριών ή παραβάσεις Κ.Β.Σ.

Αρθρα 5, 6, 7

Οι διατάξεις των άρθρων αυτών δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αρθρο 8 Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 8 του Ν.3259/2004 απαραίτητη προϋπόθεση για την περαίωση κάθε υπόθεσης είναι η ταυτόχρονη περαίωση και των πράξεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ που αφορούν την υπόθεση και εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ ή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων Α΄ ή Β΄ Βαθμού δικαιοδοσίας και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.3259/2004. Ειδικότερα:

Για την περαίωση των πράξεων επιβολής προστίμου οι οποίες έχουν συζητηθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου και έχουν εκδοθεί Αποφάσεις ή αναμένονται να εκδοθούν Αποφάσεις ή έχουν εκδοθεί Αποφάσεις και δεν έχει ασκηθεί έφεση επειδή δεν έχει παρέλθει ακόμα η προθεσμία ή εκκρεμούν ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Σε κάθε περίπτωση εκτελείται η Πρωτόδικη Απόφαση πριν από την διαδικασία της περαίωσης, όπως προκύπτει και από την παράγραφο 4 του άρθ. 5 του Ν.3259/2004, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 56 του Ν.3283/2004.

Σε καμία περίπτωση το πρόστιμο που περαιώνεται κατ΄ αυτό τον τρόπο (ήτοι με την αποδοχή του ποσού που βεβαιώθηκε με την Πρωτόδικη Απόφαση) δεν μπορεί να είναι μικρότερο του αρχικά επιβληθέντος προστίμου Κ.Β.Σ. ενώ στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερο ισχύει η Πρωτόδικη Απόφαση χωρίς να βεβαιώνεται άλλο ποσό προστίμου.

Ανεξάρτητα από το ύψος του προστίμου που προσδιορίσθηκε με Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ως αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη λαμβάνεται η αξία που αναγράφεται στην Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ.

Αρθρο 9 Διαδικασία περαίωσης

Για την συντομότερη υλοποίηση της περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του Ν.3259/2004 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθ. 56 του Ν.3283/2004, λόγω του πλήθους των υπαγόμενων στην περαίωση υποθέσεων και για την υποβοήθηση του έργου των Δ.Ο.Υ., το Απογραφικό Δελτίο του άρθ. 9 του Ν.3259/2004, καθώς και το Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα του ιδίου άρθ., ενσωματωμένο ή μη, δύνανται να συντάσσονται και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Το εν λόγω Απογραφικό Δελτίο - Μηχανογραφικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο για διευκόλυνση των φορολογουμένων μπορεί να συνυποβληθεί και με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, θα συντάσσεται εις τριπλούν, θα φέρει την ένδειξη ότι έγινε ορθή μεταφορά των απαραίτητων δεδομένων και θα υπογράφεται από τον υπόχρεο και τον λογιστή, εφόσον συνέπραξε λογιστής για την συμπλήρωσή του. Από την ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (e-oikonomia) έχουν την δυνατότητα οι υπόχρεοι να εκτυπώσουν το σχετικό Απογραφικό Δελτίο με ενσωματωμένο το Μηχανογραφικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, το οποίο και θα προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ θα διερευνά άμεσα, αν αυτό είναι δυνατόν, αν υπάρχουν Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., Δελτία Πληροφοριών ή κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αναφέρεται στη παράγραφο 4 του άρθ. 6 του Ν.3259/2004, τα οποία και θα αναγράφονται επί του Απογραφικού Δελτίου - Μηχανογραφικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, με προσυπογραφή του υπαλλήλου που διενεργεί τον σχετικό έλεγχο και του αρμόδιου επόπτη. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η άμεση διερεύνηση (λόγω φόρτου εργασίας) αυτή θα γίνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες και εφόσον η υπόθεση υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του Ν.3259/2004, θα καλείται ο φορολογούμενος για την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ, Δελτίων Πληροφοριών ή κατασχεμένων ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων καθώς και οποιονδήποτε άλλων στοιχείων που αναφέρονται στη παράγραφο 4 του άρθ. 6 του Ν.3259/2004, επί του σώματος του Απογραφικού Δελτίου, εφόσον αυτό αποτελεί και Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή επί του Μηχανογραφημένου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, αν αποτελούν διαφορετικά έντυπα, συντάσσεται σχετική πράξη περαίωσης η οποία υπογράφεται από τον υπόχρεο και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Με την υπογραφή της σχετικής πράξης περαίωσης ο φορολογούμενος καταβάλει το δέκα τοις εκατό (10%) του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α., τυχόν προστίμου Κ.Β.Σ και κάθε άλλης υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3259/2004 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του ιδίου νόμου.

Εκ των τριών (3) Απογραφικών Δελτίων - Μηχανογραφημένων Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, το ένα παραλαμβάνει ο υπόχρεος, το δεύτερο παραμένει στον σχετικό φάκελο και το τρίτο διαβιβάζεται στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για καταχώρηση στο σύστημα και διασταύρωση των στοιχείων του.

Σε περίπτωση ανακριβούς μεταφοράς των απαραίτητων δεδομένων που προβλέπονται από τα άρθρα 1 - 11 του παρόντος στο Απογραφικό Δελτίο και στο Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, ασχέτως του χρόνου σύνταξης και υποβολής τους από τις ίδιες επιχειρήσεις, η υπόθεση θεωρείται ως μη περαιωθείσα στο σύνολό της και όλες οι υπαχθείσες στη ρύθμιση χρήσεις θεωρούνται ανέλεγκτες. Φόρος που τυχόν έχει καταβληθεί, συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει με τις οικείες καταλογιστικές πράξεις που θα εκδοθούν ύστερα από οριστικό φορολογικό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι Εκκαθαριστικό Σημείωμα εκδίδεται και στις περιπτώσεις που δηλώνονται ακαθάριστα έσοδα μόνο από ακίνητα ή συμμετοχές καθώς και για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η έκδοση όλων των Ειδικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων του άρθ. 9 του Ν.3259/2004 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/9/2005.

Αρθρο 10 Βεβαίωση των φόρων

Οι διατάξεις του άρθ. αυτού δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αρθρο 11 Τρόπος καταβολής των φόρων

Αναφορικά με τον τρόπο καταβολής των φόρων εισοδήματος και Φ.Π.Α. καθώς και του προστίμου Κ.Β.Σ. που αφορούν τις περαιούμενες υποθέσεις, σας διευκρινίζουμε και τα εξής:

Οι δόσεις καταβολής είναι 12 ή 18 χωρίς να υπολογίζεται η προκαταβολή και υπολογίζονται επί της συνολικής οφειλής δηλαδή Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Προστίμων Κ.Β.Σ. και λοιπών φορολογιών.

Ο ανωτέρω αριθμός των δόσεων ισχύει σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις (πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς, κλπ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Υφυπουργός

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Οικονομίας και Οικονομικών