Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας (Υπόθεση C-296/11) (Παράβαση κράτους μέλους - Φορολογία - ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 306 έως 310 - Ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων - Αποκλίσεις μεταξύ γλωσσικών αποδόσεων - Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος σε άλλα πρόσωπα πλην των ταξιδιωτών - Έννοιες «ταξιδιώτης» και «πελάτης»)

 

 

 

2013/C 344/10

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: L. Lozano Palacios και C. Soulay)

Καθής: Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. de Bergues και J.-S. Pilczer)

Παρεμβαίνοντες υπέρ της καθής: Τσεχική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. Smolek, T. Müller και J. Očková), Ελληνική Δημοκρατία (εκπρόσωπος: Ε.-Μ. Μαμούνα), Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωπος: S. Centeno Huerta), Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωποι: M. Szpunar και B. Majczyna), Πορτογαλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: L. Inez Fernandes και R. Laires), Δημοκρατία της Φινλανδίας (εκπρόσωπος: J. Heliskoski)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 306 έως 310 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος των πρακτορείων ταξιδίων στις συναλλαγές που αυτά πραγματοποιούν προς όφελος προσώπων άλλων πλην των ταξιδιωτών

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

 

2) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Γαλλική Δημοκρατία.

 

3) Η Τσεχική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Φινλανδίας φέρουν τα δικά τους δικαστικά έξοδα.