Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs κατά The Bridport and West Dorset Golf Club Limited (Υπόθεση C-495/12) (Φορολογία - ΦΠΑ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Απαλλαγές - Άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ' - Παροχές υπηρεσιών συνδεόμενες στενά με τον αθλητισμό - Πρόσβαση σε γήπεδο γκολφ - Καταβολή αντιτίμου για την πρόσβαση σε λέσχη γκολφ από μη μέλη της (green fee) - Αποκλεισμός της απαλλαγής - Άρθρο 133, πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ' - Άρθρο 134, στοιχείο β' - Συμπληρωματικά έσοδα)

 

 

 

2014/C 52/34

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

κατά

West Dorset Golf Club Limited

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Ηνωμένο Βασίλειο — Ερμηνεία των άρθρων 132, παράγραφος 1, περίπτωση ιγ', 133, περίπτωση δ' και 134, στοιχείο β', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Απαλλαγές — Παρεχόμενες υπηρεσίες συνδεόμενες στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή — Πώληση, μέσω οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δικαιωμάτων χρήσεως γηπέδου γκολφ για ορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την ενασχόληση με το γκολφ

Διατακτικό

1) Το άρθρο 134, στοιχείο β', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια ότι δεν αποκλείει από την απαλλαγή του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ', της οδηγίας αυτής την παροχή υπηρεσιών που συνίστανται στη χορήγηση, εκ μέρους οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαχειρίζεται γήπεδο γκολφ και διαθέτει πρόγραμμα μελών με συνδρομή, του δικαιώματος χρήσεως του γηπέδου σε επισκέπτες μη μέλη του οργανισμού αυτού.

 

2) Το άρθρο 133, πρώτο εδάφιο, στοιχείο δ', της οδηγίας 2006/112 έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη, υπό περιστάσεις όπως αυτές της κύριας δίκης, να αποκλείουν από την απαλλαγή του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ', της οδηγίας αυτής την παροχή υπηρεσιών που συνίστανται στη χορήγηση δικαιώματος χρήσεως γηπέδου γκολφ το οποίο διαχειρίζεται οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτει πρόγραμμα μελών με συνδρομή, όταν η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε μη μέλη του οργανισμού αυτού.