ΠΟΛ. 1039/4-3-2005

ΘΕΜΑ: Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α), όπως ισχύουν:

α) του άρθρου 41

β) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64

2. Την απόφαση Π. 953/432/64/ΠΟΛ. 41/3-2-88 (ΦΕΚ 107/Β/25-2-88).

3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/Δ/Ο.Ε./85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519/Β), με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς του ιδίου Υπουργείου.

4. Την ανάγκη αναπροσαρμογής της αποζημίωσης που καταβάλλεται στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

5. Ότι η απόφαση αυτή θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της τάξεως των 86.000 Ευρώ περίπου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αποζημίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 7 της απόφασης Π. 953/432/64/ΠΟΛ. 41-3-2-88, προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1/1/2005, αυξάνεται από 6 Ευρώ σε 6,2 Ευρώ ανά αγρότη.

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μόνο για τις αρχικές αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. των αγροτών και δεν καταβάλλεται από τους αγρότες αλλά βαρύνει μόνο τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών