Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2014 [αίτηση του Corte suprema di cassazione (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — Idexx Laboratories Italia srl κατά Agenzia delle Entrate (Υπόθεση C-590/13) (Προδικαστική παραπομπή - Έμμεση φορολογία - ΦΠΑ - Έκτη οδηγία - Άρθρα 18 και 22 - Δικαίωμα έκπτωσης - Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών - Αντιστροφή της επιβάρυνσης - Ουσιαστικές προϋποθέσεις - Τυπικές προϋποθέσεις - Μη τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων)

 

 

 

(2015/C 046/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte suprema di cassazione

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Idexx Laboratories Italia srl

κατά

Agenzia delle Entrate

Διατακτικό

Τα άρθρα 18, παράγραφος 1, στοιχείο δ', και 22 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, έχουν την έννοια ότι οι διατάξεις αυτές θέτουν τυπικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα έκπτωσης, των οποίων η μη τήρηση δεν οδηγεί, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της κύριας δίκης, στην απώλεια του δικαιώματος αυτού.