Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 17ης Ιουλίου 2014 [αίτηση του Commissione Tributaria Regionale per la Toscana (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Equoland Soc. coop. arl κατά Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno (Υπόθεση C-272/13) (Προδικαστική παραπομπή - Φόρος προστιθέμενης αξίας - Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Απαλλαγή των εισαγωγών αγαθών που προορίζονται να τεθούν υπό άλλο καθεστώς αποθηκεύσεως πλην της τελωνειακής αποταμιεύσεως - Υποχρέωση πραγματικής εναποθέσεως των εμπορευμάτων στην αποθήκη - Μη τήρηση - Υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ παρά το γεγονός ότι ο φόρος αυτός έχει ήδη καταβληθεί μέσω μηχανισμού αντιστροφής της επιβαρύνσεως)

 

 

 

2014/C 315/23

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Equoland Soc. coop. arl

κατά

Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

Διατακτικό

1) Το άρθρο 16, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388/EΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/18/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2006, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 28γ της έκτης οδηγίας, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, η οποία εξαρτά την προβλεπόμενη από τη ρύθμιση αυτή χορήγηση απαλλαγής από την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή από την προϋπόθεση ότι τα εισαγόμενα εμπορεύματα, τα οποία προορίζονται για εναπόθεση σε φορολογική αποθήκη για τους σκοπούς του φόρου αυτού, έχουν όντως εναποτεθεί στην αποθήκη αυτή.

 

2) Η έκτη οδηγία 77/388, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/18, έχει την έννοια ότι, σύμφωνα με την αρχή της ουδετερότητας του φόρου προστιθέμενης αξίας, αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση κατ’ εφαρμογήν της οποίας κράτος μέλος απαιτεί την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή, παρά το γεγονός ότι ο φόρος αυτός έχει ήδη συμψηφιστεί μέσω μηχανισμού αντιστροφής της επιβαρύνσεως με την έκδοση τιμολογίου φέροντος την ένδειξη «αυτοτιμολόγηση» και καταχώριση στο βιβλίο αγορών και πωλήσεων του υποκειμένου στον φόρο.