Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 27ης Μαρτίου 2014 [αίτηση του Cour administrative d’appel de Versailles (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Le Rayon d’Or SARL κατά Ministre de l’Économie et des Finances (Υπόθεση C-151/13) (Προδικαστική παραπομπή - Φορολογία - ΦΠΑ - Πεδίο εφαρμογής - Καθορισμός της βάσεως επιβολής του φόρου - Έννοια της «επιδοτήσεως που συνδέεται άμεσα με την τιμή» - Καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού από το εθνικό ταμείο ασφαλίσεως υγείας στους ξενώνες μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ατόμων)

 

 

 

2014/C 151/07

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour administrative d’appel de Versailles

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Le Rayon d’Or SARL κατά

Ministre de l’Économie et des Finances

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Cour administrative d’appel de Versailles — Ερμηνεία του άρθρου 11, μέρος A, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 77/338/ΕΟΚ: έκτη οδηγία του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (EE ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 73 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας — Πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ — Επιδότηση η οποία συνδέεται άμεσα με την τιμή των υπηρεσιών περιθάλψεως — Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ του «επιδόματος περιθάλψεως» το οποίο καταβάλλεται από τα ταμεία ασφαλίσεως υγείας στους ξενώνες μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ατόμων

Διατακτικό

Το άρθρο 11, Α, παράγραφος 1, στοιχείο α', της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, καθώς και το άρθρο 73 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι η καταβολή ενός κατ’ αποκοπήν ποσού όπως το επίμαχο στην κύρια δίκη «κατ» αποκοπήν επίδομα περιθάλψεως» αποτελεί την αντιπαροχή για τις υπηρεσίες περιθάλψεως που παρέχονται εξ επαχθούς αιτίας από έναν ξενώνα μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ατόμων [établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes] προς όφελος των ενοίκων του και, επομένως, υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του φόρου προστιθέμενης αξίας.