Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Φεβρουαρίου 2014 [αίτηση του Székesfehérvári Törvényszék (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Υπόθεση C-385/12) (Προδικαστική παραπομπή - Άμεσοι φόροι - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Εθνική φορολογική νομοθεσία θεσπίζουσα έκτακτο φόρο επί του κύκλου εργασιών λιανικής σε καταστήματα - Αλυσίδες καταστημάτων ευρείας διανομής - Ύπαρξη αποτελέσματος ενέχοντος δυσμενή διάκριση - Έμμεση δυσμενής διάκριση)

 

 

 

2014/C 93/15

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Αιτούν δικαστήριο

Székesfehérvári Törvényszék

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft

κατά

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Székesfehérvári Törvényszék — Ερμηνεία των άρθρων 18 ΣΛΕΕ, 26 ΣΛΕΕ, 49 ΣΛΕΕ, 54 ΣΛΕΕ, 55 ΣΛΕΕ, 56 ΣΛΕΕ, 63 ΣΛΕΕ, 65 ΣΛΕΕ και 110 ΣΛΕΕ — Εθνική φορολογική νομοθεσία για τη θέσπιση ειδικού φόρου που αφορά τους τομείς λιανικού εμπορίου σε καταστήματα — Φόρος με προοδευτικό συντελεστή υπολογιζόμενος επί του πραγματοποιηθέντος καθαρού κύκλου εργασιών — Κατώτατος φορολογικός συντελεστής με αποτέλεσμα να πλήττονται περισσότερο οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων που ανήκουν σε αλλοδαπούς σε σχέση με τις ανήκουσες σε ημεδαπούς.

Διατακτικό

Τα άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 54 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι αντιβαίνει προς αυτά νομοθεσία κράτους μέλους περί φόρου επί του κύκλου εργασιών εκ του λιανικού εμπορίου σε καταστήματα κατά την οποία οι φορολογούμενοι οι οποίοι συνιστούν, στο πλαίσιο ομίλου εταιριών, «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» υπό την έννοια της νομοθεσίας αυτής, οφείλουν να αθροίσουν τους κύκλους εργασιών τους προκειμένου να εφαρμοστεί επί του αθροίσματος αυτού ένας έντονα προοδευτικός συντελεστής, και ακολούθως να επιμερίσουν μεταξύ τους το ποσό του φόρου που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό αναλόγως του πραγματικού κύκλου εργασιών τους, όταν —πράγμα που εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει— οι φορολογούμενοι οι οποίοι υπάγονται στο υψηλότερο κλιμάκιο του ειδικού φόρου είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, «συνδεδεμένοι» με εταιρίες οι οποίες έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος.