ΠΟΛ. 1048/15-3-2005

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ. 1026/18.2.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

AΠOΦAΣH

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄).

3. Τις διατάξεις της 1101093/322/0013/ΠΟΛ. 1137/15-92-2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.

4. Τις διατάξεις της 1104276/333/0013/ΠΟΛ. 1150/28-12-2004 για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004.

5. Τις διατάξεις της 1016387/52/0013/ΠΟΛ. 1023/14-2-2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων.

6. Τη διευκόλυνση των φορολογουμένων για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (εντύπου Ε9).

7. Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ. 1026/18-2-2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2005, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν αντικαθίστανται ως εξής:

"Ειδικότερα η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε9) είτε η φορολογική δήλωση (εντ. Ε1) υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου ως εξής:

Μέχρι 25 Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1.

Μέχρι 29 Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 2.

Μέχρι 02 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3.

Μέχρι 06 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4.

Μέχρι 10 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5.

Μέχρι 14 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 6.

Μέχρι 18 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7.

Μέχρι 22 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 8.

Μέχρι 26 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9.

Μέχρι 30 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.

Στην περίπτωση που η φορολογική δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, εκτός από τη συμπλήρωση του κωδικού 617, θα πρέπει να συνυποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι θα υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας