ΠΟΛ. 1052/21-3-2005

Θέμα: Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Σαν κοινοποιούμε την αρ. πρωτ. 8354/03.03.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία καθορίστηκαν οι ενισχυόμενες δαπάνες για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄) για ενημέρωσή σας.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας