ΠΟΛ. 1053/22-3-2005

Θέμα: Επαναπροσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Στα πλαίσια του επαναπροσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας, θα απαιτηθεί η σύνταξη πορίσματος από τις επιτροπές του άρθρ. 41 του Ν. 1249/82 για τις περιοχές αρμοδιότητος τους (εντός ή εκτός σχεδίου):

Για να εκδοθούν Υπουργικές αποφάσεις για τον ορισμό των μελών των παραπάνω επιτροπών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του Νομού (και όπου υφίστανται περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Α΄ Δ.Ο.Υ. του Νομού), παρακαλείται να μεριμνήσει, ούτως ώστε να συγκεντρωθούν το στοιχείο των μελών της κάθε επιτροπής, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

α) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του Νομού, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Οι εκάστοτε Προϊστάμενοι των υπόλοιπων Δ.Ο.Υ. της συγκεκριμένης Νομαρχίας, ως μέλη.

γ) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

δ) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ε) Ο εκάστοτε Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του,

στ) Ο εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμου ή Κοινότητας), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

ζ) Ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

Χρέη γραμματέα της ΕΠιτροπής θα εκτελεί Εφοριακός υπάλληλος, που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

- Ολα τα στοιχεία αυτά οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. του κάθε Νομού θα το διαβιβάζουν, το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν της 30.04.2005, στη Διεύθυνση Οργάνωσης - Τμήμα Α΄, Λεωχόρους 2, 101 84 ΑΘΗΝΑ.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας