ΠΟΛ. 1061/6-4-2005

ΘEMΑ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη γνωμοδότηση σχετικά με την προσθήκη ή την αφαίρεση δαπανών από την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Eχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

β) Της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α΄/14.12.2004).

γ) Του Π.Δ. 81/21-3-2002 (ΦΕΚ 57Α΄) "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών".

δ) Του άρθρου 19 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α΄).

ε) Της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄).

2. Την 38243/Δ/ΟΕ922/28-9-2004 απόφαση, περί κατάργησης Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου ή προεδρικού διατάγματος και περί ανάκλησης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" και "Με εντολή Υφυπουργού", για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, οποιασδήποτε μορφής και ανεξαρτήτου αντικειμένου εργασίας τους.

3. Το γεγονός, ότι από ης διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, για την αμοιβή των μελών της Επιτροπής και της Γραμματείας της, η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και θα καθοριστεί με άλλη απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Επιτροπή η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αποφαίνεται ως προς την αναγνώριση συγκεκριμένων περιπτώσεων δαπανών, ως εκπεστέων, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και οι οποίες στη συνέχεια θα περιλαμβάνονται σε Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η αναγνώριση των δαπανών αυτών είναι δεσμευτική για όλε; τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

2. Ως Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής αυτής, ορίζουμε:

α. Τον κο Τάτσο Νικόλαο, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κο Νεγκάκη Χρήστο.

β. Την κα Βελόνη Ευγενία, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον κο Αγγέλου Περικλή, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

γ. Τον κο Σπυρίδωνα Βούλγαρη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Καβαλάκη Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος.

δ. Τον κο Χρήστο Γιαννόπουλο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Κοντό Παντελή, Διευθυντή Υπηρ. Τραπ. Δημοσίων Δεδομένων.

ε. Τον κο Αγνιάδη Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Κωστόπουλο Αθανάσιο.

3. Χρέη γραμματέα στην Επιτροπή ανατίθενται στον κο Παναγιώτη Βασιλόπουλο, υπάλληλο ΠE κατηγορίας της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, με αναπληρωτή τον κο Βασίλειο Δασουρά, υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος.

4. Για την υλοποίηση του έργου της Επιτροπής, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, ή η επαγγελματική ένωση στην οποία .αυτή ανήκει, ή η ελεγκτική υπηρεσία, υποβάλει σχετικό ερώτημα στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία μι τη σειρά της το εισάγει προς συζήτηση στην Επιτροπή.

Η εισαγωγή αυτή μπορεί να συνοδεύεται και με έγγραφη άποψη της εν λόγω υπηρεσίας για την αναγνώριση ή μη της συγκεκριμένης κάθε φορά δαπάνης.

5. Το πόρισμα της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της πιο πάνω Απόφασης.

6. Η Επιτροπή, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη και να αποφασίσει για την προσθήκη ή την αφαίρεση των δαπανών, μπορεί να ζητά οποιοδήποτε έγγραφο, δικαιολογητικό, κλπ., καθώς και πληροφορία ή διευκρίνιση. Επίσης, μπορεί να αποστέλλει το ερώτημα στην αρμόδια κάθε φορά δημόσια οικονομική υπηρεσία, προκειμένου αυτή με τη σειρά της, να εξετάσει τα αναφερόμενα στο ερώτημα πραγματικά περιστατικά, ενημερώνοντας εγγράφως στη συνέχεια την Επιτροπή.

7. Η Επιτροπή, σε όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιμο προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για συγκεκριμένη δαπάνη, μπορεί να ζητά από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, τη σύνταξη από την τελευταία ερωτήματος προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της δαπάνης αυτής.

8. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικώνεντ6ς και εκτός των ωρών λειτουργίας του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

9. Ως προς τα λοιπά θέματα συγκρότησης, απαρτίας, λήψης των αποφάσεων και λειτουργίας της Επιτροπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα συλλογικά όργανα του Ν. 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

10. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών, και του γραμματέα αυτής, θα καθοριστεί με άλλη απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας