ΠΟΛ. 1065/13-4-2005

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος του λογαριασμού "Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων" βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 3296/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14-12-2001)

β) Τις διατάξεις της αριθ. 14650/ΔIΟΕ85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινής (απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπ. Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος του λογαριασμού "Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων" βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 3296/2004 έχει ως το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ