ΠΟΛ. 1072/5-5-2005

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 3336/05 (ΦΕΚ 96 Α), σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1η Απριλίου 2005.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου "Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί υποβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Νέοι συντελεστές Φ.Π.Α.

Με το άρθρο 12 του προαναφερόμενου νόμου, αυξήθηκαν κατά μία μονάδα οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/00 ΦΕΚ 248 Α).

Κατόπιν αυτού οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν, διαμορφώνονται ως εξής :

α) ο κανονικός συντελεστής από 18%, αυξάνεται σε 19%,

β) για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ, που υπάγονται σε συντελεστή 8%, αυξάνεται σε 9%

γ) για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ που προβλέπεται μείωση του φόρου κατά 50%, ο συντελεστής 4%, αυξάνεται σε 4,5%.

Επισημαίνεται ότι, για τους συντελεστές Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα νησιά του Αιγαίου εξακολουθεί να ισχύει η μείωση τους κατά 30%, που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου οι συντελεστές αυτοί δεν αυξάνονται αλλά παραμένουν ακριβώς οι ίδιοι, δηλαδή, 13%, 6%, 3%.

2. Χρόνος εφαρμογής των νέων συντελεστών

Με το ίδιο άρθρο του νόμου, ορίζεται ότι, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού, αρχίζει από την 1-4-2005.

Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Απριλίου 2005 και μετά, θα επιβαρύνεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές.

Τονίζεται ότι, με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., θα επιβαρύνονται και τα φορολογικά στοιχεία που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. εκδίδονται με ημερομηνία έκδοσης από 1/4/05 και εφεξής και αναφέρονται σε περιπτώσεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι παλαιοί συντελεστές.

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

- Επιχείρηση την 31η Μαρτίου 2005 είχε αποστείλει με Δελτίο Αποστολής σε πελάτη της εμπορεύματα που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 18% και το Τιμολόγιο δεν εκδόθηκε άμεσα (31-3-05).

Το τιμολόγιο πώλησης που θα εκδοθεί με ημερομηνία έκδοσης από 1-4-05, θα πρέπει να επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. 19%.

- Επιχείρηση την 1η Μαρτίου 2005 είχε αποστείλει με Δελτίο Αποστολής σε πελάτη της εμπορεύματα που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 18%.

Το Τιμολόγιο Πώλησης :

- εφόσον έχει εκδοθεί άμεσα (1-3-05) ή με ημερομηνία έκδοσης οποιαδήποτε ημερομηνία κατά τη διάρκεια του μηνός Μαρτίου (π.χ. 18-3-05, 28-3-05, 31-3- 05), θα πρέπει να έχει επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. 18% ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής του (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά),

- εφόσον θα εκδοθεί χειρόγραφα την 1η Απριλίου (καταληκτική ημερομηνία) ή μηχανογραφικά μέχρι την 16η Απριλίου (ημερομηνία σήμανσης) με ημερομηνία έκδοσης την 1η Απριλίου ΄ 05, θα πρέπει να επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. 19%.

- Επιτηδευματίας βάσει σύμβασης στις 10.1.2005 ανέλαβε εκτέλεση δημοσίου έργου.

Στη σύμβαση αναγράφεται ότι το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 18%.

Στις 9 Απριλίου ΄05 πιστοποιείται το δημόσιο έργο. Το τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. 19%.

- Κατά το μήνα Μάρτη 2005 πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου, που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 18%.

Στο Τιμολόγιο ή στην Εκκαθάριση που θα εκδοθεί κατά περίπτωση, μέσα στο μήνα Απρίλη και επειδή ο χρόνος έκδοσης των παραστατικών αυτών, είναι η τελευταία μέρα του μήνα που πραγματοποιήθηκαν οι υπόψη συναλλαγές, δηλαδή η 31η Μαρτίου 2005, θα υπολογισθεί Φ.Π.Α. 18%.

- Εταιρεία στις 24.2.2005 είχε πραγματοποιήσει πώληση αγαθών σε πελάτη της με συντελεστή Φ.Π.Α. 8%.

Στις 22 Απριλίου 2005 τα αγαθά με Δελτίο Αποστολής επιστρέφονται λόγω ελαττώματος.

Στο πιστωτικό τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογισθεί συντελεστής Φ.Π.Α. 9%.

3. Νέα έντυπα περιοδικών δηλώσεων

Για τις φορολογικές περιόδους από την 1η Απριλίου 2005 και μετά, θα χρησιμοποιούνται τα νέα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., στα οποία αναγράφονται οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. και έχουν την ένδειξη:

"ΕΚΔΟΣΗ 2005 050 - Φ.Π.Α." και "ΕΚΔΟΣΗ 2005 051 - Φ.Π.Α.".

Μέχρι την εκτύπωση των νέων εντύπων, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών εντύπων περιοδικών δηλώσεων (ΕΚΔΟΣΗ 2003), κρίνεται σκόπιμο, να χρησιμοποιούνται μέχρι εξαντλήσεώς τους, τα παλαιά έντυπα, αφού προηγουμένως διορθωθούν χειρόγραφα οι παλαιοί συντελεστές (18 - 8 - 4) και στη θέση τους αναγραφούν οι νέοι συντελεστές (19 - 9 - 4,5).

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικών ή εκπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων, για φορολογικές περιόδους που ίσχυαν οι παλαιοί συντελεστές Φ.Π.Α., δηλαδή, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2005, εξυπακούεται ότι θα χρησιμοποιούνται τα παλαιά έντυπα, χωρίς διόρθωση των συντελεστών και μόνον εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια έντυπα (παλαιά), θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νέα έντυπα, αφού προηγούμενα αναγράφουν οι παλαιοί συντελεστές.

4. Λοιπά θέματα
Ι. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1056/05, δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. που ισχύουν από 1η Απριλίου 2005, καθώς και η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φ.τ.μ., μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι, από την 1.4.05 ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων θα επιβάλλεται ή θα εμπεριέχεται Φ.Π.Α. με τους νέους συντελεστές.Κατά συνέπεια, εάν υποκείμενος στο φόρο εξέδωσε φορολογικό στοιχείο με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Απριλίου 2005, με τους παλαιούς συντελεστές, θα πρέπει να το εμφανίσει ως εκροή με τους νέους συντελεστές και να αποδώσει τον αντίστοιχο Φ.Π.Α..Στην περίπτωση αυτή, ο λήπτης των στοιχείων θα πρέπει να το εμφανίσει στις εισροές που αντιστοιχούν στους νέους συντελεστές και τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του παλαιού και του νέου συντελεστή θα την απεικονίσει στα αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών.π.χ. Την 4η Απριλίου 2005 εκδόθηκε Τ.Π. - Δ.Α. με αξία 1000 Ευρώ και Φ.Π.Α. 180 Ευρώ. Η συναλλαγή θα πρέπει να απεικονισθεί ως εξής :
- Ο εκδότης στην περιοδική δήλωση "ΕΚΔΟΣΗ 2005" θα αναγράψει:

κωδ. 303 = 1000 κωδ. 333 = 190

- Ο λήπτης στην περιοδική δήλωση "ΕΚΔΟΣΗ 2005" θα αναγράψει:

κωδ. 353 = 1000 κωδ. 373 = 190 κωδ. 412 = 10.

ή

κωδ. 357 = 1000 κωδ. 377 = 180

Εξυπακούεται ότι, εάν από τον εκδότη του φορολογικού στοιχείου, έχει γίνει χειρόγραφη μεταβολή (επί του στοιχείου) του συντελεστή Φ.Π.Α., τότε δεν προκύπτει διαφορά και ως εκ τούτου στα λοιπά αφαιρούμενα ποσά (κωδ. 412), δεν θα αναγραφεί ποσό από τον λήπτη του στοιχείου.

ΙΙ. Μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρμογής στους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. και για τη διευκόλυνση των υποκειμένων και των φορολογικών αρχών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που φορολογικό στοιχείο με ημερομηνία έκδοσης μέχρι και 31η Μαρτίου 2005, παραληφθεί μετά την προθεσμία που ορίζεται για το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων, δηλαδή, μετά τις 15 Απριλίου 2005, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ παλαιού και νέου συντελεστή Φ.Π.Α., θα εμφανισθεί στα λοιπά αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών.

π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης αγαθών με ημερομηνία έκδοσης 5/3/05 αξία : 4000 Ευρώ και Φ.Π.Α. 8% : 320 Ευρώ, παρελήφθη στις 29.4.05.

Ο λήπτης του στοιχείου στην περιοδική δήλωση "ΕΚΔΟΣΗ 2005" θα πρέπει να αναγράψει:

κωδ. 351 = 4000 κωδ. 371 = 360 κωδ. 412 = 40

β) Πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από την 1η Απριλίου 2005, και ο λόγος έκδοσής τους αναφέρεται σε συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 31 Μαρτίου 2005, θα επιβαρύνονται με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α.

π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης αγαθών εκδόθηκε την 20η Μαρτίου 2005 με αξία 7000 Ευρώ και Φ.Π.Α. 18% = 1260.

Για την ίδια πράξη εκδίδεται Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία 16η Απριλίου ΄05. Τα ποσά που πρέπει να αναγράφονται είναι:

Αξία : 7000 Ευρώ και Φ.Π.Α. 19% = 1330.

γ) Για τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τις 15/4/05, χρονικό διάστημα στο οποίο οι τιμές των φαρμάκων, βάσει των Δελτίων Τιμών του Υπ. Ανάπτυξης, περιλάμβαναν τους παλαιούς συντελεστές Φ.Π.Α., θα πρέπει να απεικονισθούν στην περιοδική δήλωση, ως εκροή με τους νέους συντελεστές και η διαφορά που προκύπτει, να απεικονισθεί στα προστιθέμενα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροών.

π.χ. Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης που εκδόθηκαν από 1 /4 - 15/4/05, είχαν συνολική αξία = 1851, 85 και Φ.Π.Α. 8% = 148,15.

Ο εκδότης των αποδείξεων στην περιοδική δήλωση "ΕΚΔΟΣΗ 2005", θα πρέπει να εμφανίσει:

κωδ. 301 = 1851,85 κωδ. 331 = 166,67 κωδ. 402 = 18,52

ΙΙΙ. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, για τις περιπτώσεις διόρθωσης εγγραφών ή παραστατικών, για συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2005, με έκδοση Ειδικού Ακυρωτικού Σημειώματος (άρθρο 23 παραγρ. 2 ε Κ.Β.Σ.), ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ίδιο συντελεστή Φ.Π.Α. που είχε η αρχική συναλλαγή και όχι τους νέους συντελεστές, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

Η διαφορά που προκύπτει λόγω συμπλήρωσης των νέων εντύπων περιοδικής δήλωσης, θα αναγράφεται στα προστιθέμενα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροών.

π.χ. Επιχείρηση στις 26/3/05 έστειλε με Τιμ.-Δ. Αποστολής αγαθά, σε πελάτη της αξίας = 2000 και Φ.Π.Α. 18% = 360.

Λόγω άρνησης του πελάτη της να τα παραλάβει, τα αγαθά επεστράφησαν και η επιχείρηση εκδίδει Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει τα ίδια ποσά, δηλαδή : αξία = 2000 και Φ.Π.Α. 18% = 360.

Η απεικόνιση στην περιοδική δήλωση "ΕΚΔΟΣΗ 2005", εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ποσά, θα είναι:

κωδ. 303 = -2000 κωδ. 333 = -380 κωδ. 402 = -20

5. Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

Για όσες περιπτώσεις, παρουσιασθεί ανάγκη υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (π.χ. παύση εργασιών), η διαχειριστική περίοδος της οποίας, περιλαμβάνει χρονικό διάστημα με τους παλαιούς και τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., μέχρι να εκτυπωθούν τα νέα έντυπα εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., θα υποβάλλονται δύο ξεχωριστά έντυπα εκκαθαριστικών δηλώσεων.

Στο ένα έντυπο, θα περιλαμβάνονται οι πράξεις με τους παλαιούς συντελεστές (πράξεις από 1/1 - 31/3/05), ενώ στο άλλο θα περιλαμβάνονται οι πράξεις που έγιναν με τους νέους συντελεστές (πράξεις από 1/4/05).

Εξυπακούεται ότι, στο έντυπο που θα αναγραφούν οι πράξεις με τους νέους συντελεστές, θα έχει γίνει χειρόγραφη διόρθωση των συντελεστών, αναγράφοντας στη θέση των παλαιών τους νέους.

Τονίζεται ότι, στο ένα από τα δύο έντυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης, θα συμπληρωθούν μόνο οι κωδικοί που αντιστοιχούν σε συντελεστές Φ.Π.Α., δηλαδή, οι κωδικοί : 601 - 607, 631 - 637, 651 - 664, 671 - 684.

Οι υπόλοιποι κωδικοί αυτού του εντύπου, δεν θα συμπληρωθούν, αλλά τα ποσά που αντιστοιχούν θα αναγραφούν συνολικά στο άλλο έντυπο.

Τέλος επισημαίνεται ότι, προκειμένου να συμπληρωθούν οι κωδικοί του "Πίνακα Εκκαθάρισης του Φόρου για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή" (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ), θα πρέπει προηγούμενα να έχουν αθροιστεί τα ποσά που αναγράφονται στους κωδικούς: 607, 664 (σύνολο φορολογητέων εισροών και εκροών) και 637, 684 (σύνολο φόρου εκροών και εισροών), της κάθε μιάς εκκαθαριστικής δήλωσης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη Γραμματείας