ΠΟΛ. 1073/9-5-2005

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ημιυπαίθριων και βοηθητικών χώρων - Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών.

Με αφορμή νεότερα ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα και για τη διευκόλυνση των συναλλαγών σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Στην περίπτωση που το αναγραφόμενο στη δήλωση Φ.Μ.Α. τίμημα καλύπτει την αντικειμενική αξία της συνολικής επιφάνειας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και του ημιυπαίθριου χώρου (που έχει διαμορφωθεί σε χώρο κύριας χρήσης) και προκύπτει από το μεταβιβαστικό συμβόλαιο που θα καταρτιστεί και θα προσκομιστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δεν απαιτείται η αναγραφή του ημιυπαίθριου χώρου στην οικεία δήλωση Φ.Μ.Α. ούτε θα διενεργείται αυτοψία από τη ΔΟΥ.

Εξυπακούεται βέβαια ότι στις περιπτώσεις που η επιφάνεια του ημιυπαίθριου χώρου δεν προκύπτει από το μεταβιβαστικό συμβόλαιο, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις προηγούμενες εγκ. μας για το ίδιο θέμα (ΠΟΛ. 1046/2005, ΠΟΛ. 1057/2005).

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προαναφερθείσες εγκύκλιοι".

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας