ΠΟΛ. 1079/18-5-2005

ΘΕΜΑ: Ελεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.

Από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας έχει διαπιστωθεί ότι στις Δ.Ο.Υ. εκκρεμεί προς έλεγχο μεγάλος αριθμός δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων), με αποτέλεσμα την καθυστέρηση είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου λόγω μη έγκαιρης έκδοσης πράξης προσδιορισμού φόρου και βεβαίωσης των αναλογούντων φόρων.

Δεδομένου ότι στόχος της Διοίκησης είναι η έγκαιρη περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των Δ.Ο.Υ. ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση αυτών στα έτη παραγραφής, παρακαλούμε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Μέχρι 22.6.2005, αφενός να έχετε ολοκληρώσει την αποστολή των ΔΑΠ των παραγραφόμενων υποθέσεων προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και αφετέρου, αφού κατ΄ αρχήν λάβετε υπόψη σας τη σοβαρότητα κάθε υπόθεσης, να έχετε εκδώσει τις οικείες εντολές ελέγχου αρμοδιότητάς σας προς τους ελεγκτές της υπηρεσίας σας,

β) Μέχρι 1.7.2005 να έχετε εκδώσει στις οικείες εντολές ελέγχου για τα ΔΑΠ των άλλων Δ.Ο.Υ. που θα περιέλθουν στην υπηρεσία σας,

γ) Παράλληλα με τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, θα πρέπει άμεσα να εκδώσετε εντολές ελέγχου για τις υποθέσεις των επόμενων μη παραγραφόμενων ετών οι οποίες έχουν σοβαρό φορολογικό ενδιαφέρον.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε να φροντίζετε για την έγκαιρη αποστολή προς τη ΓΓΠΣ με e-mail, του δελτίου που είχε καθιερωθεί με τα 1030831/200/Α0013/3-4-2005 και 1030832/201/Α0013/3-4-2005 έγγραφά μας.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας