ΠΟΛ. 1083/23-5-2005

ΘΕΜΑ: Ελεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.

Σε συνέχεια και για την ορθή εφαρμογή του υπ΄ αριθ. 1050277/199/Α0013/18-5- 2005 ΠΟΛ. 1079 εγγράφου μας, με το οποίο σας δώσαμε oδηγίες για τον έλεγχο των Εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου και επειδή από τα στοιχεία που μας αποστέλλονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. διαπιστώθηκε ότι αρκετές Δ.Ο.Υ, δεν υποβάλλουν ή καθυστερούν την υποβολή του δελτίου που είχε καθιερωθεί με τα 1030832/201/Α0013/3-4-2002, 1030831/200/A0013/3-4-2002 και 1062330/448/A0013/2-7-2003 έγγραφά μας, σας επαναδιαβιβάζουμε συνημμένα υπόδειγμα του δελτίου, το οποίο - στο τέλος κάθε μήνα - θα συντάσσεται από τα τμήματα κεφαλαίου, θα παραδίδεται σους τεχνικούς διαχειριστές και θα αποστέλλεται από αυτούς με e-mail στη Γεν. Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας