ΠΟΛ. 1085/6-6-2005

ΘΕΜΑ: Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσα στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του και επίτευξης των στόχων του, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων, προληπτικών, προσωρινών και τακτικών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των χρήσεων 1998 και 1999 οι οποίες ως γνωστό παραγράφονται την 31/12/05, καθώς επίσης και σε όλες τις λοιπές υποθέσεις που παραγράφονται την ίδια ημερομηνία (παραγραφόμενες υποθέσεις κατόπιν παράτασης της αρχικής παραγραφής λόγω παραβάσεων για εικονικά ή πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ή λόγω κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων, κλπ), ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντα του δημοσίου, με έγκαιρο έλεγχο των υποθέσεων αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η παραλαβή των δηλώσεων του οικονομικού έτους 2005 βαδίζει πλέον προς την λήξη της, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ καθώς επίσης και των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.ΕΚ - Π.ΕΚ), θα πρέπει από της λήψης της παρούσας να προβούν στις πιο κάτω ενέργειες:

Α. Προϊστάμενοι Δ.Ο.Υ.

Υποδιευθύνσεις Ελέγχου

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προβούν στην άμεση στελέχωση του Τμήματος Ελέγχου, στο πλαίσιο και των προβλεπόμενων από τον κανονισμό λειτουργίας των Δ.Ο.Υ, εκ των πλέον εμπείρων ελεγκτών υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν το Τμήμα Ελέγχου θα απασχολούνται αποκλειστικά με τη διενέργεια ελέγχων και δεν θα τους ανατίθενται σε καμιά περίπτωση άλλα καθήκοντα.

Προληπτικοί και προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι

Σε κάθε Δ.Ο.Υ. θα συγκροτούνται από τον Προϊστάμενο αυτής σε καθημερινή βάση, δύο τουλάχιστον συνεργεία ελέγχου που θα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους που διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και πείρα. Τα συνεργεία αυτά θα διενεργούν καθημερινά τις εργάσιμες καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους, με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και την εξακρίβωση της απόδοσης ή μη του Φ.Π.Α. και των παρακρατουμένων κλπ φόρων, εφαρμόζοντας σχετικές εγκύκλιες διαταγές μας.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέγονται προς έλεγχο θα προέρχονται κυρίως από τις καταστάσεις που έχει επεξεργασθεί η Γ.Γ.Π.Σ. και από τις καταστάσεις που διαθέτει η κάθε Δ.Ο.Υ. με τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις απόδοσης Φ.Π.Α. και δεν έχουν καταθέσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα ποσά που αναλογούν προς καταβολή, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνεται η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση του οφειλόμενου Φ.Π.Α. με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, θα παρέχεται στον υπόχρεο προθεσμία τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Μετά την παρέλευση απράκτου της σχετικής προθεσμίας θα διενεργείται προσωρινός έλεγχος και καταλογισμός των μη αποδοθέντων ποσών φόρων και εν γένει κυρώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις.

Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τα παραπάνω και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. αλλά και προληπτικών ελέγχων, έχουν δοθεί με την αριθ. 1030881/3864/ΔΕ-Β΄/28-3-05 διαταγή μας, στην οποία και παραπέμπουμε.

Τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προβούν στην άμεση έκδοση εντολών τακτικού ελέγχου εκκρεμών υποθέσεων, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της πρόσφατα εκδοθείσας σχετικής απόφασης ΠΟΛ. 1037/05 και με προτεραιότητα στις εκκρεμείς υποθέσεις με τα μεγαλύτερα εισοδήματα για τις οποίες επίκειται ο χρόνος παραγραφής, στις υποθέσεις με κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή με πλαστά - εικονικά φορολογικά στοιχεία ή με παραβάσεις Κ.Β.Σ., καθώς επίσης και στις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει αποδοχή του ειδικού εκκαθαριστικού σημειώματος του άρθρου 9 του Ν. 3259/04 και πρέπει να ελεγχθούν (σχετικά τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 1 της πιο πάνω Α.Υ.Ο.).

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δ.Ο.Υ. στην έκδοση των παραπάνω εντολών τακτικού ελέγχου, απεστάλησαν από την Γ.Γ.Π.Σ., μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Ελέγχου, επικαιροποιημένα στοιχεία ανέλεγκτων υποθέσεων επιχειρήσεων, τόσο νομικών όσο και φυσικών προσώπων, για κάθε οικονομικό έτος από το 1999 έως και το 2003.

Συγκεκριμένα, απεστάλησαν αρχεία σε μορφή Excel, όπως αυτά προέκυψαν από τη διασταύρωση των υπαγόμενων στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ υποθέσεων με τις περαιωμένες υποθέσεις - με οποιοδήποτε είδος οριστικού ελέγχου - μέχρι το τέλος Απριλίου 2005. Στο συνοδευτικό των αρχείων έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. (Αρ.Πρωτ. 1342/0030/19-5-05) περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους τεχνικούς διαχειριστές για την εμφάνιση και εκτύπωση των αρχείων αυτών.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η έκδοση των ειδικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων του Ν. 3259/04 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε μέχρι τις 30/9/05.

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιτηδευματιών για τις οποίες δεν υφίστανται σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., είναι σκόπιμο να καλούνται οι επιτηδευματίες εγγράφως με σχετική επιστολή - πρόσκληση όπως εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν τις υπαγόμενες στο Ν. 3259/04 χρήσεις τους:

- είτε να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων και των οικείων εντύπων Ε3 που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά,

- είτε να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1115/04, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Γ.Γ.Π.Σ. και στη συνέχεια να το προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις περαιτέρω ενέργειες.

Β. Προϊστάμενοι Ελεγκτικών Κέντρων

Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.ΕΚ. - Π.Ε.Κ.) θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ρυθμούς διενέργειας τακτικών ελέγχων, με βάση την ίδια πιο πάνω απόφαση ΠΟΛ. 1037/05 και με προτεραιότητα στις ίδιες πιο πάνω εκκρεμείς υποθέσεις που αναφέρονται και για τις Δ.Ο.Υ.

Οι επικαιροποιημένες καταστάσεις με υποθέσεις αρμοδιότητας Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ. για τις οποίες Επίκειται ο χρόνος παραγραφής, θα σταλούν από την Δ/νση Ελέγχου - Τμήμα Δ΄.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές παρακαλούνται για την συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση τήρησης των πιο πάνω αναφερόμενων.

Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε φαινόμενα χαλάρωσης και κάθε παράλειψη ή μη εκτέλεση των προαναφερόμενων θα ελεγχθεί.

Ανεπάρκεια και αδυναμία επίτευξης των στόχων θα κριθεί ιδιαιτέρως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας