.

 

Άρθρο 40
Αρμόδια όργανα

1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εκτέλεσης και της λήψης διασφαλιστικών μέτρων, ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 4223/2013 στην παράγραφο 1 προστέθηκαν οι λέξεις «και της λήψης διασφαλιστικών μέτρων» στην παράγραφο 1 του άρθρου 40

2. Οι διαδικασίες είσπραξης για λογαριασμό του Δημοσίου των φόρων και λοιπών εσόδων μπορούν να ανατεθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα σε τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 4223/2013 στην παράγραφο 2 οι λέξεις «Οι διαδικασίες είσπραξης» αντικατέστησαν τις λέξεις «Η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης» καθώς και οι λέξεις «μπορούν να ανατεθούν» αντικατέστησαν τις λέξεις «μπορεί να ανατεθεί»

3. Ο Γενικός Γραμματέας ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια που αποσκοπεί, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του οφειλέτη του Δημοσίου της άσκησης αγωγής διάρρηξης.
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κώδικα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 4223/2013 στην παράγραφο 3 οι λέξεις «της άσκησης αγωγής διάρρηξης» αντικατέστησαν τις λέξεις «και της αγωγής καταδολίευσης» Σύμφωνα με την περίπτωση 7β της υποπαραγράφου Δ2 του άρθρου 1 του νόμου 4254/2014 προστίθεται το δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 40

 

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]