ΠΟΛ. 1093/17-6-2005

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ. 1051/21.3.05 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες Ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις:

αα. Των περιπτώσεων ι και ιη της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α), όπως ίσχυσαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α).

ββ. Της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α).

γγ. Των παραγράφων 43 , 44 και 45 του άρθρου 9 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α).

δδ. Της περίπτωσης γ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του Ν. 2873/2000 .

εε. Του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α), όπως ισχύει.

στστ. Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 "Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 2 Α).

ζζ. Του Π.Δ. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (ΦΕΚ 57 Α).

ηη. Του άρθρου 19 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις Κράτους - Πολίτη καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 75 Α). όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις".

β. Την απόφαση Υπουργού Οικονομίας 1028199/10456/Β0012/ ΠΟΛ. 1051/21-3-05 (ΦΕΚ 392 Β).

γ. Την 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών οικονομίας και Οικονομικών" (ΦΕΚ 519 Β).

δ. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

ε. Την 38243/ΔIΟΕ922/28.9.2004 απόφασή μας περί κατάργησης Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου ή προεδρικού διατάγματος και περί ανάκλησης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής "Με Εντολή Υπουργού" και με "Με Εντολή Υφυπουργού", για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, οποιασδήποτε μορφής και ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στην παράγραφο 2 της απόφασης 1028199/10456/Β0012/ ΠΟΛ. 1051/21.3.05 του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών προστίθενται περιπτώσεις 2.6, 2.7, 2.8 και 2.9, ως εξής:

"2.6 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ

α. Τον Νικόλαο Χρονόπουλο του Χρήστου, με βαθμό ΠE/Α του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ), ως πρόεδρο.

β. Τον Γεώργιο Μπουκουβαλίδη του Δημητρίου, με βαθμό ΤΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ), ως μέλος.

γ. Τον Κωνσταντίνο Παπαθανασόπουλο του Δημητρίου, με βαθμό ΠΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο της Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ), ως μέλος.

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στον Θεοχαρόπουλο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, με βαθμό ΔΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ), με αναπληρώτρια την Θεοδώση Ελένη του Ανδρέα, με βαθμό ΔΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ).

2.7 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

α. Τον Απόστολο Λάιο του Ευαγγέλου, με βαθμό ΠΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ), ως πρόεδρο.

β. Τον Δημήτριο Σπανό του Κωνσταντίνου, με βαθμό ΠΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ), ως μέλος.

γ. Τον Γεώργιο Μπίσκα του Δημητρίου, με βαθμό ΠΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο της Α Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ), ως μέλος.

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Αναστασίου Βαΐα του Αγγέλου, με βαθμό ΠΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ). με αναπληρώτρια την Φραγκαλιού Φρειδερίκη του Χαραλάμπους, με βαθμό ΔΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ)

2.8 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

α. Τον Δημοσθένη Ντάκουλα του Κωνσταντίνου, με βαθμό ΠΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο Π.Ε.Κ. IΩANNΙNΩN), ως πρόεδρο.

β. Τον Χαράλαμπο Παπαγιάννη του Αριστοτέλη, με βαθμό ΠΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως μέλος.

γ. Τον Ιωάννη Κολιό του Ευαγγέλου, με βαθμό ΠΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (προϊστάμενο της Α Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως μέλος.

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Σακαρέλη Αννα Μαρία του Φωτίου, με βαθμό ΔΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με απόσπαση στην Α Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), με αναπληρώτρια την Κουλουμπή Μαρία του Ανδρέα, με βαθμό ΔE/Α του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο της Β Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με απόσπαση στο Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

2.9 Χρέη αναπληρωτών του προέδρου και των μελών των παραπάνω Επιτροπών με στοιχεία 2.6, 2.7 και 2.8 (Επιτροπές Π.Ε.Κ. Πατρών, Λάρισας & Ιωαννίνων) ανατίθενται στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής του προέδρου των εν λόγω Επιτροπών, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, εφόσον έχει οριστεί και ως μέλος της ίδιας Επιτροπής, αναπληρώνεται στη θέση του ως μέλους από το νόμιμο αναπληρωτή του".

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας 1028199/10456/Β0012/ ΠΟΛ. 1051/21.3.05 , ως έχει.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας