Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5008461 ΕΞ2015

 

"Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α') αναφορικά με τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α')- Παροχή διευκρινήσεων επί κοινοποιούμενων διατάξεων."

 

ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5020328 ΕΞ2014/ 22-8-2014 ΕΔΥΟ περί κοινοποίησης διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις».
β) Η αριθμ. πρωτ. 3343.10/04/2014/25-9-2014 εγκύκλιος του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου γ) Το αριθμ. πρωτ. 3343.10/06/2014/7-10-2014 έγγραφο του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου

Κοινοποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4276/2014 , όπως δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ. 155 τεύχος Α' και γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας με το γ) ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για ενημέρωση και εφαρμογή. Ειδικότερα επί των ανωτέρω διατάξεων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4276/2014 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 περί ναυλοσυμφώνου του ν. 4256/2014 και η φράση «με καταστάσεις επιβαινόντων» αντικαθίσταται με τη φράση «με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων». Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει πλέον η υποχρέωση ενημέρωσης της κατάστασης επιβαινόντων από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη με τις εκάστοτε μεταβολές που λαμβάνουν χώρα χωρίς ωστόσο να απαιτείται η δήλωση της μεταβολής στη λιμενική αρχή ή η θεώρηση της κατάστασης επιβαινόντων.

2. Με την περίπτωση ε) της παρ. 2 του ως άνω ιδίου άρθρου και νόμου τροποποιείται η παράγραφος 3δ. υποπερίπτωση α) του άρθρου 9 περί ειδικών ρυθμίσεων του ν. 4256/2014 αναφορικά με τις υποχρεώσεις για την υποβολή πληροφοριών κατάπλου και απόπλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Συνεπώς, για τα πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα δεν απαλλάσσεται ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης και το πλοίο από τις μεταξύ άλλων υποχρεώσεις τους (δηλαδή τήρησης ναυτιλιακών εγγράφων , καταβολή λιμενικών και λοιπών τελών και δικαιωμάτων) καθώς και της υποχρέωσης για την υποβολή πληροφοριών κατάπλου και απόπλου.

3. Επιπλέον, σύμφωνα με τη β) ανωτέρω σχετική διαταγή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, απαραίτητη προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό ενός πλοίου αναψυχής ως επαγγελματικού είναι, έωσ την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουρνίασ του Μητρώου του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, να διαθέτει άδεια του ν. 2743/99 ςε ιςχύ (ή άδεια του ν. 2743/99 για την οποία δεν έχει παρέλθει η τρίμηνη προθεςμία για τη θεώρηςή τησ κατά την έναρξη ιςχύοσ του ν. 4256/2014) ή να έχει εφοδιαςτεί με προςωρινή άδεια τησ παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014. Σε αντίθετη περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται επαγγελματικό πλοίο αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014, ενώ μπορεί να έχει χαρακτηριστεί επαγγελματικό σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

Ωστόσο, πλοία που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά στη χώρα μας σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν να εκτελούν διεθνείς πλόες, δηλαδή:

α) να παραλάβουν τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το εάν θα τους αποβιβάσουν ή όχι στην Ελλάδα ή

β) να παραλάβουν τους επιβάτες τους από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα τους αποβιβάσουν στην αλλοδαπή ή

γ) να διέρχονται από την Ελλάδα, έχοντας παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους (αποβίβαση) στην αλλοδαπή.

4. Υπενθυμίζεται ότι ο εφοδιασμός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 ή του ν. 4256/2014 με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. καυσίμων πραγματοποιείται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19 της αριθμ. Τ. 1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β'), ενώ ο εφοδιασμός των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία πραγματοποιείται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις αριθμ. Ε.180/10/Α0018/22-2-2002, Δ.1105/70/Α0018/8-7-2005 καθώς και την αριθμ. Δ.762/70/Α0018/4-5-2007 ΕΔΥΟ. Οι ποσότητες καυσίμου με τις οποίες μπορούν να εφοδιάζονται τα ως άνω πλοία είναι οι ποσότητες που κρίνονται αναγκαίες με βάση το ναυλοσύμφωνο για την εκτέλεση του ναύλου τους.

5. Τέλος και δεδομένου ότι σύμφωνα με το ν. 4256/2014 δίνεται η δυνατότητα σε πλοία αναψυχής που δεν εκτελούν σύμβαση ναύλωσης να ιδιοχρησιμοποιούνται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εφοδιασμού ή αντίστοιχα επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων, στην προσεκτική εξέταση των εκάστοτε προσκομιζόμενων ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για την ορθή φορολογική μεταχείριση των παραλαμβανόμενων καυσίμων. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας αναφορικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη νόμιμη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο του καυσίμου, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ