ΠΟΛ. 1096/30-6-2005

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών λόγω της απεργίας των Τραπεζικών υπαλλήλων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπ. Οικονομικών να παρατείνει με Αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2) Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄):

α) της παραγράφου 10 του άρθρου 38

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59

3) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με Απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4) Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

5) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄).

6) Το γεγονός ότι η απεργία των τραπεζικών υπαλλήλων καθιστά δυσχερή τη συναλλαγή των φορολογουμένων με τις Δ.Ο.Υ.

7) Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων, επειδή ο χρόνος παράτασης που δόθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062966/1249/ΠΟΛ. 1094/0012/27-06-05, δεν θεωρείται αρκετός για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, καθώς και την ανάγκη διευκόλυνσης των επιχειρήσεων για την ομαλή υποβολή δηλώσεων απόδοσης φόρου εισοδήματος.

8) Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ85/17-03-2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε μέχρι και την 6η Ιουλίου 2005, την ημερομηνία καταβολής των βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ., που έπρεπε να καταβληθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2005.

2. Παρατείνουμε μέχρι και την 6η Ιουλίου 2005, την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης φόρου εισοδήματος, καθώς και του φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 3296/2004, οι οποίες λήγουν στις 30 Ιουνίου 2005.

3. Παρατείνουμε μέχρι και την 6η Ιουλίου 2005, την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που έληξε την 26η Ιουνίου 2005 και είχε παραταθεί μέχρι και την 1η Ιουλίου 2005, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1094/05. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., θα γίνει αποκλειστικά και μόνο, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. Η διαδικασία αυτή, θα ακολουθηθεί ακόμα και στην περίπτωση, που είτε η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet, είτε έχει δοθεί εντολή πληρωμής προς την μεσολαβούσα Τράπεζα.

4. Παρατείνουμε μέχρι και την 6η Ιουλίου 2005, τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων των λοιπών φόρων, τελών και εισφορών, που έληγαν από 20 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2005.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας