.

 

 

Άρθρο 29
Γένεση, βεβαίωση, είσπραξη, απόσβεση τελωνειακής οφειλής

1.  Τελωνειακή οφειλή είναι η υποχρέωση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι Τελωνειακής Αρχής για καταβολή του συνόλου των δασμών, των φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των λοιπών δικαιωμάτων του Δημοσίου, που αναλογούν σε εμπορεύματα και τα επιβαρύνουν κατά τις οικείες διατάξεις

2. Επιφυλασσόμενων των διατάξεων του Τελωνειακού Κοινοτικού Κώδικα η τελωνειακή οφειλή γεννάται:
α) τη στιγμή της αποδοχής της σχετικής διασάφησης για θέση σε ανάλωση ή ελεύθερη κυκλοφορία ή εξαγωγή ενός εμπορεύματος υποκειμένου σε δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις,
β) από την παράτυπη εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος ενός εμπορεύματος,
γ) από την υπεξαίρεση υποκειμένου σε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις εμπορεύματος κατά την τελωνειακή επιτήρηση,
δ) από τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη θέση των εμπορευμάτων σε ένα καθεστώς ή προορισμό ή από τη μη τήρηση ενός από τους όρους που είχαν τεθεί για την υπαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο συγκεκριμένο καθεστώς,
ε) όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση ειδικότερα καθοριζόμενη.

3.  Η τελωνειακή οφειλή υπολογίζεται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος Κώδικα, βεβαιώνεται επί των οικείων παραστατικών εγγράφων αρχικά ή συμπληρωματικά, ή με έκδοση κατά λογιστικής πράξης όπου απαιτείται, και εγγράφεται στα ειδικά λογιστικά βιβλία

4. Η είσπραξη της τελωνειακής οφειλής πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Κατά την εισαγωγή µη υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών ο φόρος προστιθεµένης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δεν εισπράττεται από την αρµόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο εισαγωγέας είναι µη εγκατεστηµένο στη χώρα

µας υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο.

β) Η πραγµατοποιούµενη στατιστική αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 250.000.000 ευρώ. Κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη ένταξης στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, το ανωτέρω όριο προσδιορίζεται σε 100.000.000 ευρώ ετησίως.

γ) Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγόµενων αγαθών σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.

δ) Παρέχεται άδεια από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων για την έκδοση της οποίας λαµβάνονται υπόψη στοιχεία όπως χρηµατοπιστωτική φερεγγυότητα, συµµόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατότητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας ζητηθεί από τις αρµόδιες τελωνειακές αρχές. Στη σχετική άδεια αναφέρονται ρητά οι εταιρείες του Οµίλου που θα δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο εφαρµογής της παρούσας διάταξης.

Επί εισαγωγής αγαθών από εισαγωγέα που ανήκει σε Όµιλο εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις β΄ και γ΄ υπολογίζονται για το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου που ορίζονται στην άδεια.

β. Ως «Όµιλος Εταιρειών» νοείται κάθε Όµιλος που

περιλαµβάνει ελέγχουσα και ελεγχόµενες εταιρείες.

Ως «ελέγχουσα εταιρεία» νοείται εταιρεία του Οµίλου που ασκεί επιρροή, άµεση ή έµµεση, σε άλλη εταιρεία η οποία καλείται ελεγχόµενη λόγω των δικαιωµάτων κυριότητας, χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής ή ειδικών κανόνων δικαίου.

γ. Αν µετά την υπαγωγή του εισαγωγέα στην παρούσα διάταξη διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται µία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις α΄, β΄ ή γ΄:

(αα) η άδεια της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ ανακαλείται, (ββ) τελωνειακή οφειλή γεννάται για την αξία των εισαγοµένων αγαθών που αποδεδειγµένα, βάσει ελέγχου της αρµόδιας ΕΛ.Υ.Τ, δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος - µέλος.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης

Σημείωση! Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10 του νόμου ορίζονται τα εξής:Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν.2960/2001 ισχύει από 7 Μαρτίου 2013

5. Η απόσβεση της τελωνειακής οφειλής επέρχεται με την καταβολή ή διαγραφή του ποσού της οφειλής κατά τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

6.  Υπόχρεος για την καταβολή της τελωνειακής οφειλής είναι ο διασαφιστής, το πρόσωπο στο όνομα του οποίου κατατίθεται Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο σε βάρος του οποίου γεννάται η οφειλή κατά τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.
Για την καταβολή της τελωνειακής οφειλής ευθύνονται επίσης, προσωπικά και αλληλέγγυα και τα φυσικά πρόσωπα, όπως αυτά αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 153 του παρόντος Κώδικα, καθώς και οι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και οι εκκαθαριστές ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης αυτής.

7.  Τελωνειακή οφειλή, που βεβαιώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, για την οποία επέβησαν άκαρπες όλες οι νόμιμες ενέργειες για την είσπραξή της και έχει υποπέσει σε παραγραφή κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου «περί δημοσίου λογιστικού» (ν. 2362/1995 ΦΕΚ 247 Α΄), διαγράφεται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται το αρμόδιο όργανο, οι όροι και οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαγραφή της οφειλής που έχει υποπέσει σε παραγραφή

[sws_grey_box box_size="100"]

[/sws_grey_box]

Η παράγραφος 1 του νόμου 2960/2001, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 3583/2007
Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 3583/2007
Η παρ.4α αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του νόμου νόμου 4410/2016, ΦΕΚ Α'141/13.8.2016. Είχε προστεθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4132/2013 . Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής: Κατά την εισαγωγή μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών ο φόρος προστιθεμένης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο.

β) Η πραγματοποιούμενη στατιστική αξία των εισαγωγών ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 300.000.000 ευρώ. Κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη ένταξης στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, το ανωτέρω όριο προσδιορίζεται σε 120.000.000 ευρώ ετησίως.

γ) Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγόμενων αγαθών σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες.

δ) Παρέχεται άδεια από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, συμμόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατότητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Στη σχετική άδεια αναφέρονται ρητά οι εταιρείες του Ομίλου που θα δραστηριοποιούνται στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από εισαγωγέα που ανήκει σε Όμιλο εταιρειών, οι ανωτέρω προϋποθέσεις β) και γ) υπολογίζονται για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου που ορίζονται στην άδεια. Ως «όμιλος εταιρειών» νοείται κάθε Όμιλος που περιλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες εταιρείες. Ως «ελέγχουσα εταιρεία» νοείται εταιρεία του Ομίλου που ασκεί επιρροή, άμεση ή έμμεση, σε άλλη εταιρεία η οποία καλείται ελεγχόμενη λόγω των δικαιωμάτων κυριότητας, χρηματοοικονομικής συμμετοχής ή ειδικών κανόνων δικαίου.
Σε περίπτωση που μετά την υπαγωγή του εισαγωγέα στην παρούσα διάταξη διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις α), β) ή γ) παύει να ισχύει στο εξής η άδεια της ανωτέρω περίπτωσης δ΄.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 3583/2007 προστέθηκαν οι παράγραφοι 6 και 7 στο άρθρο 29
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 3583/2007 προστέθηκαν οι παράγραφοι 6 και 7 στο άρθρο 29