ΠΟΛ.1111/27-7-2005

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον έλεγχο, την κωδικογράφηση και την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των αρχικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2005.

Σε συνέχεια της 1016878/310/Α0012/28-2-2005 εγκυκλίου, σας παρέχουμε τις πιο κάτω οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (εντ. Ε9) που έχουν αποσυσχετιστεί από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, πριν την συσκευασία για την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ., πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να ελεγχθούν τα παρακάτω σημεία:

Πρώτη σελίδα της δήλωσης:

Πρέπει να είναι συμπληρωμένα υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

1. Η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση καθώς και ο κωδικός αριθμός της Δ.Ο.Υ. ο οποίος συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των προσώπων (φυσικών ή νομικών) των οποίων τα στοιχεία αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του εντύπου. Δηλώσεις που δεν αναγράφονται οι Α.Φ.Μ. δεν θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. πριν τη χορήγηση ή αναγραφή των απαιτούμενων Α.Φ.Μ.

Σε περίπτωση που φορολογούμενος έχει συμπληρώσει περισσότερα του ενός έντυπα θα πρέπει:

1. να αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλα τα αντίτυπα Ε9 ο «ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΔΥΟ», ο «’ΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ» και ο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» του υπόχρεου,

2. να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συσκευασία ώστε να αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. το σύνολο των εντύπων του φορολογουμένου.

Προσοχή: Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του, να είναι ίδιος με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΛΩΣΗΣ φορολογίας εισοδήματος, γραμμένος με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που νομικά πρόσωπα τα οποία δεν συνυποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δεν είναι υπόχρεα σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλά είναι υπόχρεα σε δήλωση Ε9, θα πάρουν διαφορετική χωριστή αρίθμηση από χειρόγραφο βιβλίο.

Περαιτέρω, όταν συνυποβάλλονται ξεχωριστά έντυπα Ε9 και συγκεκριμένα για πρόσωπα που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο, θα αναγράφεται ως αριθμός δήλωσης ο αριθμός δήλωσης που λαμβάνει η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου με την ένδειξη /1, /2 Κ.Ο.Κ.

Εσωτερικό του Εντύπου

Πίνακας 1

1. Οι στήλες στις οποίες αναγράφονται ψηφία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ένα μόνο αριθμό.

2. Να είναι υποχρεωτικά συμπληρωμένες οι στήλες 3, 4, 5, 9 και 23.

3. Στις στήλες 14, 17 και 21 (έτος κατασκευής και έτος. Γέννησης επικαρπωτή) αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος με τέσσερα ψηφία και όχι η παλαιότητα του κτίσματος ή η ηλικία του επικαρπωτή.

4. Όταν στη στήλη 9 έχουν συμπληρωθεί κωδικοί αριθμοί εκτός του 4 (οικόπεδο) τότε πρέπει να έχουν συμπληρωθεί υποχρεωτικά και οι στήλες 12 ή 13 καθώς και οι στήλες από 14 έως και 16.

5. Όταν στη στήλη 9 έχει συμπληρωθεί ο κωδικός αριθμός 4 (οικόπεδο) τότε πρέπει να έχουν συμπληρωθεί υποχρεωτικά και οι στήλες από 18 έως και 20.

6. Αν οι στήλες 15 ή 19 είναι συμπληρωμένες με τον αριθμό 2 ή 3 τότε υποχρεωτικά πρέπει να έχουν συμπληρωθεί οι στήλες 17 ή 21 αντίστοιχα με τετραψήφιο αριθμό.

Πίνακας 2

1. Να είναι υποχρεωτικά συμπληρωμένες οι στήλες 3, 4, 5, 6, και 21.

2. Να είναι υποχρεωτικά συμπληρωμένες μία ή περισσότερες από τις

στήλες 10 έως και 16. Επισημαίνεται ότι στις στήλες αυτές αναγράφεται η επιφάνεια των αγροτεμαχίων σε τετραγωνικά μέτρα και σε καμία περίπτωση ο αριθμός των δένδρων ή οποιοδήποτε άλλο προσδιοριστικό στοιχείο επιφανείας.

3. Αν η στήλη 18 είναι συμπληρωμένη με τον κωδικό αριθμό 2 ή 3 τότε υποχρεωτικά πρέπει να έχει συμπληρωθεί η στήλη 20 με το έτος γέννησης του επικαρπωτή με τέσσερα ψηφία.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση που συμπληρώνεται έτος (είτε κατασκευής είτε γέννησης) θα πρέπει πριν από την αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ. να ελέγχεται και να διορθώνεται η σχετική στήλη έτσι ώστε να απεικονίζεται υποχρεωτικά με τέσσερα ψηφία και όχι για παράδειγμα η ηλικία ή η παλαιότητα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ

Μετά το πέρας των ελέγχων που αναφέρθηκαν αποσυσχετίζεται το ένα αντίτυπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, διακρίνονται σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων και στη συνέχεια ακολουθεί η συσκευασία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων θα τοποθετούνται σε φακέλους των εκατό (100) δηλώσεων, οι οποίες θα αριθμούνται από το 1 μέχρι το 100, αν είναι δυνατόν με μηχανικό αριθμητήρα (και όχι με μαρκαδόρο διότι ενδεχόμενα να καλυφθούν στοιχεία στο εσωτερικό του εντύπου) ευανάγνωστα στο άνω αριστερό μέρος της σελίδας όπου υπάρχει κενός χώρος.

Στη συνέχεια οι φάκελοι θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων.

Σε κάθε δέμα θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού και ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. π.χ. 500 ΔΗΛΩΣΕΙΣ, Δ.Ο.Υ.: ΣΤ΄ ΑΘΗΝΩΝ, 1106.

Μετά τη δεματοποίησή τους οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λ.π.

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει τα δέματα ή οι σάκοι ή τα κιβώτια των δηλώσεων να περιέχουν άλλα φορολογικά στοιχεία.

Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους θα αναγράφεται η διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ. Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, Τ.Κ. 183 46, ΜΟΣΧΑΤΟ και η ένδειξη «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Ε9 ΕΤΟΥΣ 2005».

Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ» που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναγράφεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα:

Σας στέλνουμε ... δέματα με δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9.

Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων η αποστολή αυτών θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο.

Η πρώτη αποστολή θα γίνει την 1-9-2005 και στη συνέχεια θα ενεργούνται αποστολές ανά εβδομάδα ώστε η διαδικασία αποστολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, θα ολοκληρωθεί μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2005.

Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός ΕΛΤΑ θα γνωστοποιούνται στη, Γ.Γ.Π.Σ. με τηλεομοιοτυπία (fax) για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους.

Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων κάθε Δ.Ο.Υ., θα στέλνει και μια (1) κατάσταση στη Γ.Γ.Π.Σ. όπου θα περιέχονται αναλυτικά οι επιμέρους αποστολές, με κοινοποίηση και στη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου ­Τμήμα Φ.Μ.Α.Π. (Ερμού 23 - 25, 10184 Αθήνα ή FAX 2103236438)

Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών ώστε να πραγματοποιείται συμφωνία με τις παραλαβές που γίνονται στη Γ.Γ.Π.Σ. και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας

Παράδειγμα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ.Ο.Υ.:

Εγιναν προς τη Γ.Γ.Π.Σ. οι παρακάτω αποστολές δηλώσεων

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ----------------------------------------------------------------------------- Φυσικών Προσώπων/Νομικών Προσώπων ---------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 ΣΥΝΟΛΟ........................................

Ημερομηνία

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να διανείμουν αντίτυπα της παρούσας στο τμήμα εισοδήματος.

Τέλος, παρακαλούνται οι Επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ. να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν τη συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε φορολογικές αρχές που εποπτεύουν.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ