Β.1 Δήλωση περιουσιακής κατάστασης ν.3213/2003

 

Όπως προαναφέραμε, με το ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τη δυνατότητα ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων, των κρατικών λειτουργών και όσων υπαλλήλων ο κύκλος των αρμοδιοτήτων τους σχετίζεται με τη διαχείριση δημόσιου χρήματος, των δικαστικών λειτουργών και των ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας.
Με το άρθρο 222 του ν.4281/2014 το οποίο έχει ισχύ από 1.1.2015, αντικαταστάθηκε πλήρως το άρθρο 1 του ν.3213/2003. Πέραν των υπολοίπων υπόχρεων που περιλαμβάνονταν ήδη στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστέθηκαν κατηγορίες υπόχρεων που αναφέρονταν σε άλλες ειδικές ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό να επιτευχθεί νομοτεχνική ενότητα των σχετικών ρυθμίσεων και να διευκολυνθεί η εποπτεία επί του συνόλου των κατηγοριών υπόχρεων προσώπων.
Περαιτέρω, η υποχρέωση δήλωσης επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες προσώπων, τα καθήκοντα των οποίων αφορούν τη διαχείριση δημοσίου χρήματος, καλύπτοντας, έτσι, νομοθετικά κενά και επιτυγχάνοντας την ενιαία ρύθμιση όμοιων περιπτώσεων.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]

Επιστημονική Ομάδα ASTboοks