Β.1.12 Ειδικά θέματα σχετικά με το πόθεν έσχες βάσει του ν.3213/2003

 

Β.1.12.1 Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ανήκει ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των επιχειρήσεών τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 2 παρ. 4 του N. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), με εξαίρεση όσους υπαλλήλους περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2013 (βλ. σχετ. θέμα Β.1).(παρ.1, αρθ. 14, ν.3213/2003)
Επιπλέον, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υποβάλλονται και ελέγχονται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. (περ. β’, παρ.3, αρθ.14, ν.3213/2003)

Δυνατότητα άρσης απορρήτου
Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, είναι δυνατή η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου εμπλεκόμενων προσώπων με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος. (παρ.4, αρθ. 14, ν.3213/2003)

 

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks