Β.4.1 Πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων από 01.01.2014

 

Πόθεν έσχες ακινήτων από 1.1.2014 μέχρι 30.10.2014

Από 1.1.2014 ισχύει το πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων, εφόσον η αναστολή είχε δοθεί μέχρι 31.12.2013 (βλ. σχετ. θέμα Β.2.2.2)
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4172/2014 όπως ίσχυε μέχρι την 30.10.2014 οριζόταν το εξής:

«Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:
[…] γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται:
αα) Το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια.
ββ) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη:

Παράδειγμα 1

Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου ΙΣΧΥΕΙ
Τίμημα αγοράς (αρθ 41 του ν.1249/1982) 170.000,00 €
Τίμημα συμβολαίου 200.000,00 €
Έξοδα 8.500,00 €
Τίμημα συμβολαίου  >  Τίμημα αγοράς
Πόθεν έσχες 208.500,00 €

 

Παράδειγμα 2

Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου ΙΣΧΥΕΙ
Τίμημα αγοράς (αρθ 41 του ν.1249/1982) 220.000,00 €
Τίμημα συμβολαίου 200.000,00 €
Έξοδα 8.500,00 €
Τίμημα συμβολαίου  >  Τίμημα αγοράς
Πόθεν έσχες 220.000,00 €

Πόθεν έσχες ακινήτων από 30.10.2014

Με την ψήφιση του ν. 4305 και συγκεκριμένα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 48, το οποίο έχει ισχύ από 30.10.2014 τροποποιήθηκε η ανωτέρω διάταξη νόμου (περ. γ’, αρθ. 32, ν.4172/2014) ως εξής:

«Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:
[…] γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό»

Παράδειγμα

Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου ΙΣΧΥΕΙ
Τίμημα αγοράς (αρθ 41 του ν.1249/1982) 220.000,00 €
Τίμημα συμβολαίου 200.000,00 €
Έξοδα 8.500,00 €
Πόθεν έσχες 208.500,00 €

 

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks