Β.4.3 Βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος για δικαιολόγηση «πόθεν έσχες» από Γερμανό υπήκοο

 

1. Σύμφωνα με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος έπαψε να αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό απόδειξης εισαγωγής συναλλάγματος για εισαγωγές που πραγματοποιούνται από 1.1.2002 και μετά. Ως αποδεικτικό εισαγωγής συναλλάγματος ορίστηκε το πρωτότυπο του κατά περίπτωση εκδιδόμενου από κάθε τράπεζα παραστατικού (συνεπώς και η μοναδική βεβαίωσης αγοράς συναλλάγματος, εφόσον εξακολουθεί να εκδίδεται), με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης.

2. Συνεπώς, οποιοδήποτε πρωτότυπο παραστατικό εκδίδει η τράπεζα και περιέχει τα στοιχεία της ΠΟΛ.1130/2002 (ονοματεπώνυμο, ύψος ποσού, νόμισμα, χώρα προέλευσης) μπορεί να γίνει δεκτό.

3. Τέλος, το θέμα του πελάτη σας συνδέεται άμεσα με πραγματικά δεδομένα και στοιχεία, η εξέταση των οποίων εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊστάμενου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
(Σχετ. Εγγ. 1109076/2152/Α0012/7.12.2007)

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks