Β.5.1 Παροχή οδηγιών για τα χειρισμό υποθέσεων φορολογουμένων με εμβάσματα στο εξωτερικό στους οποίους έχει αποσταλεί πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α' 180) ορίζεται ότι: «όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης μπορεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να βεβαιώνεται οίκοθεν μέσω της Γ.Γ.Π.Σ. ο αναλογών φόρος και οι πρόσθετοι φόροι».

Σύμφωνα δε με τη παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως και Ζ' της παρ.2 του άρθρου 4.
Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μη φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία προήλθε η προσαύξηση» (σχετ. ΠΟΛ.1095/29.4.2011)

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να αξιοποιηθούν στοιχεία τα οποία προέκυψαν από διασταύρωση των εμβασμάτων του εξωτερικού των χρήσεων 2009 έως και 2011, με τα δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων από τη χρήση 2003 και εφεξής, η Γ.Γ.Π.Σ. έστειλε σχετικές προσκλήσεις υπογεγραμμένες από το Γενικό Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου οι εν λόγω φορολογούμενοι να ενημερώσουν την ειδική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr (Επιλογή «Υπηρεσίες προς πολίτες», «(Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής/ανάκτησης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1») της Γ.Γ.Π.Σ., με δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια των προηγούμενων ετών.

Μετά την παραλαβή της ως άνω πρόσκλησης ο φορολογούμενος χρησιμοποιώντας τους Κωδικούς πρόσβασής του για το TAXISNET, θα εισέρχεται στην ως άνω ειδική εφαρμογή και θα συμπληρώνει σχετική κατάσταση προσδιορισμού του πλεονάζοντος κεφαλαίου που σχηματίζεται από δηλωθέντα εισοδήματα και λοιπά χρηματικά ποσά, (ακολουθώντας τις οδηγίες που ήδη έχουν αναρτηθεί στην εφαρμογή), διακεκριμένα για κάθε διαχειριστική περίοδο, εντός της οριζόμενης από την πρόσκληση που στάλθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ., προθεσμίας.

Επίσης, θα καταχωρεί αναλυτικά στο οικείο έτος τα στοιχεία με τα εμβάσματα και στοιχεία τυχόν συνδικαιούχων.

Εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας και πριν την οριστικοποίηση της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου, ο φορολογούμενος δύναται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατά τις κείμενες διατάξεις, μέχρι και το χρόνο μεταφοράς των χρηματικών ποσών στο εξωτερικό, προκειμένου να μειώσει την προκύπτουσα διαφορά εισοδήματος (σχετ. διατάξεις της παρ.2 άρθρου 19 ν.2238/1994).

Επομένως, εφόσον το επιθυμεί, δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να προσδιορίσει ο ίδιος την τυχόν προκύπτουσα διαφορά εισοδήματος, η οποία θεωρείται «προσαύξηση περιουσίας» και η οποία θα φορολογηθεί σύμφωνο με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 στις διαχειριστικές περιόδους που μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά στο εξωτερικό, (ήτοι στις χρήσεις 2009, 2010 και 2011), υποβάλλοντας για τις χρήσεις αυτές ηλεκτρονικά συμπληρωματικές δηλώσεις. Σε περίπτωση αμφισβήτησης από το φορολογούμενο, του χρόνου της προσαύξησης περιουσίας, δύναται ο ίδιος να αποδείξει ότι ο χρόνος αυτός είναι διάφορος από αυτόν που διαπιστώθηκε από την διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. (ΠΟΛ.1095/29.4.2011), υποβάλλοντας, δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επί πλέον ο φορολογούμενος εντός της οριζόμενης προθεσμίας από την πρόσκληση, που στάλθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ πλήρη φάκελο δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει:

1. Στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή να τεκμηριώνουν ότι όλο το έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο που εμφανίζεται στα στοιχεία των Τραπεζών καθώς και πλήρη στοιχεία των συνδικαιούχων του εμβάσματος.

2. Όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των εκκαθαριστικών που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον μέχρι το οικον. έτος 2004, εφόσον επικαλείται διαθέσιμα κεφάλαια για τα έτη αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 ν.2238/1994.

3. Τυχόν αντίγραφα αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι στην ειδική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. θα συμπληρώσουν αθροιστικά το οικ. έτος 2000 στοιχεία και προηγούμενων χρόνων (1999, 1998 κ.λπ.) όπως αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, στο φάκελο δικαιολογητικών που θα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να συμπεριλάβουν και χειρόγραφη κατάσταση όμοια με αυτήν της ειδικής ως άνω εφαρμογής, στην οποία θα εμφανίζονται αναλυτικά ανά έτος τα ποσά που αναγράφονται συγκεντρωτικά το οικ. έτος 2000.

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσουν για την οργάνωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων φακέλων των εν λόγω φορολογουμένων και πιο συγκεκριμένα:

1. Να ορίσουν υπάλληλο για την παροχή οδηγιών στους φορολογούμενους καθώς και την παραλαβή, έλεγχο και την κατά προτεραιότητα άμεση εκκαθάριση των υποβληθεισών ως άνω δηλώσεων. εφόσον επιβεβαιώνεται με την επίδειξη της πρόσκλησης, ότι πρόκειται για φορολογούμενο με έμβασμα στο εξωτερικό.

2. Να γίνει έρευνα στο αρχείο για τυχόν εκκρεμείς αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις των εν λόγω φορολογημένων και να εκκαθαριστούν άμεσα, για να μη υπάρχουν διαφορές που θα οδηγήσουν σε αύξηση των υποθέσεων που θα ελεγχθούν υποχρεωτικά.

3. Να καταχωρήσουν τους υποβληθέντες φακέλους σε ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ, και να δημιουργήσουν χωριστό αρχείο, για την περαιτέρω επεξεργασία αυτών.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η μη ανταπόκριση των φορολογουμένων στην πρόσκληση που στάλθηκε από την Γ.Π.Π.Σ., δηλαδή η μη συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα ή μη υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών, θα έχει ως συνέπεια να εφαρμοσθούν άμεσα οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 του ν.4002/2011, όπως θα καθοριστούν με σχετική Υπουργική Απόφαση.
(Αριθ. πρωτ.: ΓΔ ΦΟΡΕΛ/ ΔΗΜΕΣ 1166494 ΕΞ 30.11.2012)