ΠΟΛ. 1119/9-9-2005

ΘΕΜΑ: Οίκοθεν Απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπούς, κατοίκους Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Eνωσης μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα, με σκοπό τη βεβαίωση απαιτήσεων Φ.Π.Α. οφειλόμενου στη χώρα μας καθώς και την είσπραξη των οφειλών αυτών μέσω της Αμοιβαίας Συνδρομής.

Βάσει του Κανονισμού 179Β/2003/ΕΟΚ για την αμοιβαία συνδρομή και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού Φ.Π.A., οι Διοικήσεις των Κρατών - Μελών μας γνωστοποιούν περιπτώσεις για τις οποίες οι κάτοικοί τους, ενώ δήλωσαν ότι θα καταβάλουν Φ.Π.Α. στην Ελλάδα ως χώρα άφιξης του καινούργιου οχήματος σκάφους κτλ. που αγόρασαν στη χώρα τούς, δεν τον κατέβαλαν ως όφειλαν.

Με τον επαναπατρισμό τους στη χώρα τους, διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του Κράτους - Μέλους, η μη καταβολή του οφειλόμενου φόρου στην Ελλάδα.

Η είσπραξη του Φ.Π.Α., μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων από τις Αρμόδιες Αρχές του άλλου Κράτους Μέλους και να αποδοθεί στην Ελλάδα στα πλαίσια της Οδηγίας της Αμοιβαίας Είσπραξης. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης του φόρου προϋποθέτει την ύπαρξη Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εν λόγω αλλοδαπούς οφειλέτες θα γίνεται οίκοθεν, ώστε να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και η είσπραξη του οφειλόμενου Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, από το αρμόδιο Κράτος - Μέλος, το οποίο θα αποδώσει στη χώρα μας το εισπραχθέν ποσό.

Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων, η οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. κρίνεται αναγκαία και για τις περιπτώσεις που φορολογούμενος άλλου Κράτους - Μέλους παρείχε υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα μας, εκδίδοντας τιμολόγιο με αλλοδαπό Α.Φ.Μ. αλλά εισπράττοντας τον ελληνικό Φ.Π.Α., τον οποίο δεν απέδωσε στην Ελλάδα ως όφειλε.

Στις περιπτώσεις αυτές, είτε μέσω της Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής, είτε με απευθείας αλληλογραφία του υπόχρεου με την Υπηρεσία μας, θεωρείται απαραίτητη η ενεργοποίηση παρόμοιας διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που αλλοδαπός υποκείμενος στο φόρο, οφείλει να καταβάλει στην Ελλάδα Φ.Π.Α. χωρίς να διαθέτει Α.Φ.Μ. στη χώρα μας (π.χ. αναγνώριση της οφειλής του και αποστολή επιταγής του στην Υπηρεσία μας, προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού).

Υστερα από τα παραπάνω σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1) Διαδικασίες βεβαίωσης και οίκοθεν απόδοσης Α.Φ.Μ.

Η Διεύθυνση Φ.Π.Α. (Δ/14) - Τμήμα Δ΄/V.I.Ε.S. θα αποστέλλει τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη του Χρηματικού Καταλόγου στο Τμήμα Φ.Π.Α. της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. με συμπληρωμένα, το έντυπο Μ1 για τα Φυσικά Πρόσωπο, για δε τα μη Φυσικά Πρόσωπα τα έντυπα Μ3 και Μ9. Ο χρηματικός κατάλογος και τα αναφερόμενα έντυπα ση συνέχεια θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. για την οίκοθεν απόφαση Α.Φ.Μ.

Για κάθε περίπτωση οίκοθεν απόδοσης Α.Φ.Μ. θα δημιουργείται φάκελoς ο οποίος θα τηρείται σε χωριστό Αρχείο από το Τμήμα Μητρώου. Στη συνέχεια ο χρηματικός κατάλογος θα διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσόδων για την ολοκλήρωση της βεβαίωσης.

Για τη διαδικασία είσπραξης ισχύουν τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική Οδηγία 76/76 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την 2001/2001 Οδηγία.

2) Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθίσταται:

Ι. Η Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η διεύθυνση που διέμενε ο αλλοδαπός οφειλέτης, σύμφωνα με την πληροφόρηση που μας παρέχει η αλλοδαπή φορολογική αρχή.

ΙΙ. Στην περίπτωση που η διεύθυνση αυτή δεν καθορίζεται ακριβώς και μας γνωστοποιείται μόνο η πόλη στην οποία διέμενε ο αλλοδαπός οφειλέτης, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθίσταται η Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας του νομού αυτού και για το νομό Αττικής, η Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθήνας.

ΙΙΙ. Στην περίπτωση που λειτουργούν στην πρωτεύουσα του νομού περισσότερες της μιας Δ.Ο.Υ., αρμόδια καθίσταται η Α΄ Δ.Ο.Υ., εκτός του νομού Θεσσαλονίκης για τον οποίο ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Θ΄ Θεσσαλονίκης.

IV. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεύθυνση διαμονής του αλλοδαπού οφειλέτη στην Ελλάδα, αλλά μας δίδονται όλα τα ικανά και αναγκαία στοιχεία για τη βεβαίωση της οφειλής, ως διεύθυνση θα χρησιμοποιείται η Διεύθυνση του Δ΄ Τμήματος (V.I.E.S.) της 14ης Δ/νσης Φ.Π.Α., δηλαδή Σίνα 2.4, ΤΚ 106 72, Αθήνα και αρμόδια Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθήνας.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Υπουργός

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας