Β.7.5.9 Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα

Οι διατάξεις του άρθρου 22 προβλέπουν την υποχρέωση λήψης αυξημένων μέτρων επιμέλειας από τα υπόχρεα πρόσωπα κατά τις συναλλαγές ή επιχειρηματικές τους σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 4 (βλ. σχετ. θέμα Β.7.3). Ειδικότερα:

Οι κατηγορίες προσώπων που περιλαμβάνονται στα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα είναι οι κατωτέρω και δεν αφορούν πρόσωπα που κατέχουν ενδιάμεσες ή χαμηλές θέσεις της υπαλληλικής ιεραρχίας. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:
α) Οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί,
β) τα μέλη κοινοβουλίων,
γ) τα μέλη ανώτατων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων και άλλων υψηλού επιπέδου δικαστικών οργάνων των οποίων οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων,
δ) τα μέλη ελεγκτικών δικαστηρίων,
ε) τα μέλη διοικητικών συμβουλίων κεντρικών τραπεζών,
στ) οι πρεσβευτές και οι επιτετραμμένοι διπλωμάτες,
ζ) οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων,
η) τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων.

Οι κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις β’ έως ζ’ περιλαμβάνουν και τα λειτουργήματα που ασκούνται σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
Στους «άμεσους στενούς συγγενείς» περιλαμβάνονται:
α) ο (η) σύζυγος,
β) κάθε σύντροφος που θεωρείται από την εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος(−η) με τον (την) σύζυγο,
γ) τα φυσικά ή θετά παιδιά και οι σύζυγοι ή σύντροφοί τους,
δ) οι γονείς. και στα «πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες.

Στα «πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες» περιλαμβάνονται:
α) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για το οποίο είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικών σχημάτων με πρόσωπο αναφερόμενο στην παράγραφο 1 (βλ. ανωτέρω περ. α’ έως η’), ή είναι γνωστό ότι συνδέεται με το πρόσωπο αυτό με οποιαδήποτε άλλη στενή επιχειρηματική σχέση,
β) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο είναι μόνος πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικών σχημάτων που είναι γνωστό ότι συστάθηκαν προς όφελος προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τα υπόχρεα πρόσωπα δεν υποχρεούνται να θεωρούν ως πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα αυτά που έχουν παύσει να λειτουργούν ως τέτοια για ένα έτος τουλάχιστον.

Τα αυξημένα μέτρα επιμέλειας που πρέπει να λαμβάνουν τα υπόχρεα πρόσωπα κατά τις συναλλαγές ή επιχειρηματικές τους σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα έχουν ως εξής:
α) εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου, για να καθορίζουν εάν ο πελάτης είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο
β) εξασφάλιση έγκρισης από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης - υπόχρεου προσώπου για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα,
γ) λήψη επαρκών μέτρων για τη διαπίστωση της πηγής του πλούτου και της προέλευσης των κεφαλαίων στα οποία αφορά η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή,
δ) διενέργεια ενισχυμένης και συνεχούς παρακολούθησης της επιχειρηματικής σχέσης.

 

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks