Β.7.6 Εφαρμογή δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη

 

Ορισμένα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να βασίζονται σε τρίτα μέρη για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τη διενέργεια δέουσας επιμέλειας ενός «κοινού» τους πελάτη [δηλ. και του τρίτου μέρους και του υπόχρεου (ελληνικού) προσώπου]. Πρόκειται για μία διεθνής πρακτική για τον περιορισμό διπλών ελέγχων που καθυστερούν και επιβαρύνουν τις ταχύτατες, λόγω της τεχνολογίας και διαρκώς αυξανόμενες διεθνείς συναλλαγές. Η Τρίτη Οδηγία δίνει δυνατότητα (δηλ. δεν υποχρεώνει) τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τις σχετικές διατάξεις της .

Επιλέξιμα τρίτα μέρη και υποχρεώσεις τους

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μπορούν να βασίζονται σε τρίτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα εδάφια α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 (βλ. σχετ. θέμα Β.7.5.2) περί δέουσας επιμέλειας. Τα τρίτα μέρη πρέπει να έχουν ως πελάτη αυτόν που συστήνουν ή εισάγουν στο υπόχρεο πρόσωπο και να ασκούν διαρκώς τη δέουσα επιμέλεια που προβλέπει ο κοινοποιούμενος νόμος ως προς τον πελάτη αυτόν. Η τελική, όμως, ευθύνη για την εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων του υπόχρεου προσώπου εξακολουθεί να βαρύνει το πρόσωπο το οποίο βασίζεται σε τρίτο μέρος.

Τρίτα μέρη

Ως τρίτα μέρη θεωρούνται:
α) τα πιστωτικά ιδρύματα,
β) οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
γ) οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
δ) οι ασφαλιστικές εταιρείες του στοιχείου ιγ' της παρ. 3 του άρθρου 4, μόνο ως προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές του στοιχείου ιδ' της παρ. 3 του άρθρου 4, που εδρεύουν σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα που είναι μέλος της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force − F.A.T.F.). Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο που βασίζεται σε τρίτο μέρος οφείλει να πιστοποιήσει την ταυτότητα του πελάτη, τυχόν τρίτου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και του πραγματικού δικαιούχου.
Τα πρόσωπα που στηρίζονται σε τρίτο μέρος πρέπει να διασφαλίζουν ότι το τρίτο μέρος, εάν του ζητηθεί:
α) έχει άμεσα διαθέσιμη κάθε πληροφορία που αποκτά, εφαρμόζοντας τα μέτρα δέουσας επιμέλειας για τον πελάτη, τυχόν τρίτο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και τον πραγματικό δικαιούχο,
β) παρέχει άμεσα, κατόπιν αίτησης, κάθε αντίγραφο της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των ανωτέρω προσώπων, που έχει αποκτήσει κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας.

Διακοπή επιχειρηματικής σχέσης τρίτου μέρους με πελάτη

Εάν διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο η επιχειρηματική σχέση του τρίτου μέρους με τον πελάτη, το υπόχρεο πρόσωπο προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητας του πελάτη και εφαρμόζει όλα τα μέτρα δέουσας επιμέλειας.

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks