ΠΟΛ. 1122/25-10-2007

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια - σπορελαιουργεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γβ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. 84 Α΄).

2. Την 1066726/505/0015/ΠΟΛ. 1171/9.7.2001 (ΦΕΚ 916 Β΄/17.7.2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων που διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση της 27.2.2007 για παράτασή της.

3. Την 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" (Φ.Ε.Κ. 1948 Β΄/3.10.2007).

4. Τις συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια - σπορελαιουργεία και την ανάγκη διευκόλυνσης αυτών στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια - σπορελαιουργεία για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιουλίου 2007 και στο εξής τηρούν το βιβλίο αποθήκης και το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου με τον ακόλουθο τρόπο:

Ι. Βιβλίο αποθήκης :

Α) Σύσπορο βαμβάκι: Κατά την εισαγωγή κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή, για το σύσπορο βαμβάκι που χρησιμοποιείται για εκκκόκιση, κατ΄ είδος, ποσότητα (με βάση τα σχετικά δελτία εσωτερικής διακίνησης στα οποία η εξαγόμενη ποσότητα αναγράφεται κατά προσέγγιση με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που υπάρχουν) και αξία (κόστος), της αξίας τιθεμένης το αργότερο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση. Η προσαρμογή στην πραγματικότητα της ποσότητας κατ΄ είδος σύσπορου βαμβακιού που αναλώθηκε στην παραγωγή γίνεται με βάση την απογραφή που διενεργείται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, οπότε και εκδίδονται διορθωτικά δελτία εσωτερικής διακίνησης.

Κριτήριο για τον χαρακτηρισμό του είδους αποτελεί η ποιότητα όπως καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Β) Εκκοκκισμένο βαμβάκι: Τηρούνται δύο μερίδες διακεκριμένα, από τις οποίες η μία αφορά το εκκοκκισμένο βαμβάκι ίδιας παραγωγής και η άλλη το εκκοκκισμένο βαμβάκι που αγοράζεται. Και οι δύο μερίδες τηρούνται κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα και αξία (χωρίς διάκριση κατά ποιότητα), της αξίας (κόστους) του ιδιοπαραγόμενου εκκοκκισμένου βαμβακιού τιθεμένης το αργότερο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση και κατά την εξαγωγή κατά ποσότητα και αξία, της αξίας (κόστους) του ιδιοπαραγόμενου εκκοκκισμένου βαμβακιού και

της αξίας κτήσης του αγοραζόμενου εκκοκκισμένου βαμβακιού που βιομηχανοποιούνται περαιτέρω τιθεμένων στον ίδιο ως άνω χρόνο.

Τα παραπάνω ισχύουν, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) στα δελτία αποστολής που εκδίδονται για κάθε πώληση αναγράφονται και οι αριθμοί των πωλούμενων δεμάτων, β) στα δελτία αποστολής που παραμένουν ως στέλεχος αναγράφονται και οι αύξοντες αριθμοί των τιμολογίων πώλησης, γ) στο δελτίο εσωτερικής διακίνησης που εκδίδεται για κάθε ποσότητα που εξάγεται προς βιομηχανοποίηση αναγράφονται και οι αριθμοί των δεμάτων, δ) τηρείται θεωρημένο βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται τα πιο κάτω στοιχεία που λαμβάνονται από τις καταστάσεις ποιοτικής ταξινόμησης του προϊόντος που καταρτίζονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: 1) ο αύξων αριθμός της κατάστασης ποιοτικής ταξινόμησης του προϊόντος, 2) η ημερομηνία, 3) ο αύξων αριθμός, η ποιότητα και το βάρος κάθε δέματος.

Γ) Βαμβακόσπορος, βαμβακέλαιο, βαμβακόπιτα και αποβάμβακας: Κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα (με βάση τα σχετικά δελτία εσωτερικής διακίνησης στα οποία η εισαγόμενη ποσότητα αναγράφεται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που υπάρχουν) και αξία, της αξίας τιθεμένης το αργότερο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου με την κοστολόγηση και κατά την εξαγωγή κατά ποσότητα και αξία με βάση τα στοιχεία που εκδίδονται. Η προσαρμογή στην πραγματικότητα των εισαγόμενων ποσοτήτων γίνεται με βάση απογραφή, η οποία διενεργείται ανά τρίμηνο, οπότε και εκδίδονται διορθωτικά δελτία εσωτερικής διακίνησης.

Τα μένοντα στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου δέματα καταχωρούνται στην απογραφή αναλυτικά κατά ποιότητα (με βάση την ταξινόμηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), αύξοντα αριθμό δέματος, ποσότητα και αξία (κόστος παραγωγής ή τιμή αγοράς).

ΙΙ. Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου

Τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σε μερίδες αντίστοιχες του βιβλίου αποθήκης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας