Γ. Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013) ορίζονται οι τεχνικές ελέγχου που μπορούν να εφαρμοσθούν για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, οι οποίες είναι οι εξής:
α) της αρχής των αναλογιών,
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,
γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,
δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και
ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.
Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής:
τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων,
τα ακαθάριστα έσοδα,
οι εκροές και
τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων

Με την παράγραφο 2 άρθρου 27 του ΚΦΔ προβλέπεται ότι με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο των τεχνικών ελέγχου, ο τρόπος εφαρμογής τους καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Ήδη εκδόθηκαν οι ΠΟΛ.1050/2014 και ΠΟΛ.1094/2014 αποφάσεις του Γ.Γ.Δ.Ε., περί καθορισμού του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τριών τεχνικών ελέγχου, για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού. Με την ΠΟΛ.1050/2014, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1094/2014, καθορίζεται το περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των ανωτέρω περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού.
Επίσης, το 1069048/2014 έγγραφο αναφέρει ότι η εγκύκλιος διαταγή ΠΟΛ.1270/2013 θα εφαρμόζεται ανάλογα και για υποθέσεις που ελέγχονται με βάσει τις παραπάνω αποφάσεις.
Στα επόμενα θέματα παρουσιάζονται αναλυτικά οι προαναφερθείσες τεχνικές ελέγχου του άρθρου 27 του ΚΦΔ, με βάση όλες τις ανωτέρω εγκυκλίους και αποφάσεις.

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks