Γ.2.1.1 Πρώτη στήλη – Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων

 

Στην πρώτη στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» αθροίζονται:

1) Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό) προσωπικών/οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης.

2) Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο ταμείου στην αρχή της ελεγχόμενης χρήσης (το υπόλοιπο ταμείου αφορά την περίπτωση ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ ή διπλογραφικά του ΚΦΑΣ).

3) Οι αναλήψεις από επιχειρήσεις όπου συμμετέχει ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος του ή και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (όχι ατομικής επιχείρησης).

4) Τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου ή του/της συζύγου.

5) Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος όπως:

  • μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων (εκτός τεκμαρτών)
  • εισόδημα από κινητές αξίες
  • εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
  • δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
  • εισόδημα από λοιπές πηγές π.χ. εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης, εισόδημα που δεν εντάσσεται σε κάποια από τις κατηγορίες Α-Ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.2238/1994.

6) Οι εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα έσοδα, όπως αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές κ.λπ.

7) Τα έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων, προσωπικών/ οικογενειακών ή και επαγγελματικών (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης).

8) Τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε μορφής, ιδιώτες, κλπ. (προσωπικά/οικογενειακά ή επαγγελματικά σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης).

9) Τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα ή μη.

10) Οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών.

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου στους πληρωτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις από αγορές, δαπάνες γενικά καθώς και φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες οφείλονται στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το αν υπάρχει αύξηση των πληρωτέων λογαριασμών, καθορίζεται από την σύγκριση του υπόλοιπου πληρωτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους.

11) Οι μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων.

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, στους εισπρακτέους λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από πωλήσεις επαγγελματικές, προσωπικές κ.λπ. καθώς και απαιτήσεις φορολογικές(επιστροφές φόρων κ.λπ.) οι οποίες είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ελεγχόμενου έτους. Το αν υπάρχει μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών καθορίζεται από τη σύγκριση του υπολοίπου εισπρακτέων λογαριασμών στο τέλος του προηγουμένου έτους με το υπόλοιπο στο τέλος του ελεγχόμενου έτους.

 

Παράδειγμα 1:

 

Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/2003 560.000 €  
Απαιτήσεις του 2003 εισπραχθείσες κατά το έτος 2004 -300.000 € 260.000 €
Δημιουργία νέων απαιτήσεων εντός του 2004   290.000 €
Υπόλοιπο εισπρακτέων 31/12/2004   550.000 €

 

Στην στήλη Πήγες Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων» θα γράψουμε το πόσο των 10.000 € (560.000 - 550.000).

 

Αντιμετώπιση περιπτώσεων επιστροφής φόρων τελών και εισφορών (σε προσωπικό/οικογενειακό επίπεδο καθώς και σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης).

Στην περίπτωση που εκκρεμεί φόρος προς επιστροφή, ο οποίος τελικά επιστρέφεται στο επόμενο ή στα επόμενα έτη, τότε με το προς επιστροφή ποσό θα αυξηθούν οι εισπρακτέοι λογαριασμοί.

 

 

Παράδειγμα 2:

 

Παρακρατήθηκε από ένα φορολογούμενο για τη χρήση 2004 πόσο φόρου 3.500 ευρώ. Ο πραγματικά οφειλόμενος φόρος ήταν 3.000 ευρώ. Στη χρήση 2005 επεστράφη η διαφορά ποσού 500 ευρώ.

 

Σύμφωνα με την εν λόγω τεχνική ελέγχου στην χρήση 2004 στην στήλη Αναλώσεις-Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (10) «Ποσά φόρων τελών εισφορών και προστίμων κάθε μορφής», καταχωρείται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε και αντιστοιχούσε στο πραγματικό ποσό, ήτοι 3.000 ευρώ, το ποσό των 500 ευρώ θα συμπεριληφθεί ως απαίτηση που δημιουργήθηκε στη χρήση 2004, κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων/μειώσεων των λογαριασμών εισπρακτέων.

Έστω ότι στις 31/12/2003 ο φορολογούμενος είχε μηδενικό υπόλοιπο στους λογαριασμούς εισπρακτέους και δεν υπήρχαν άλλες απαιτήσεις στις 31/12/2004. Τότε το ποσό των 500 € θα καταχωρηθεί στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων) στη γραμμή (13) «Αυξήσεις λογαριασμών εισπρακτέων».

 

Την χρήση 2005, όταν επιστραφεί το ποσό των 500 ευρώ στο φορολογούμενο, θα συμπεριληφθεί ως μείωση κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων/μειώσεων λογαριασμών εισπρακτέων και συγκεκριμένα, στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (11) «Μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων».

 

 

Παράδειγμα 3:

 

Ένας φορολογούμενος για την χρήση 2012 έχει εισόδημα από εμπορική επιχείρηση ως ακολούθως:

 

Ακαθάριστα έσοδα   150.000 €
Κόστος πωληθέντων 100.000 €  
Δαπάνες 30.000 € 130.000 €
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ   20.000 €

 

  • Επίσης δηλώνει και εισοδήματα από ενοίκια ποσό 6.000 €.
  • Από τα ακαθάριστα έσοδα σε ποσό 80.000 έχει γίνει παρακράτηση φόρου 16.000 €.
  • Η σύζυγος του ελεγχόμενου δηλώνει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ποσού 16.000 € με παρακρατηθέντα φόρο 1.420 € και αναλογούντα φόρο 1.441,30 €.
  • Προκαταβολή προηγουμένης χρήσης 2.500 €. Σημειώνεται ότι συμφώνα με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, η προκαταβολή προηγούμενης χρήσης 2011 θεωρείται προπληρωμή έναντι της συνολικής υποχρέωσης προς καταβολή που θα υπολογιστεί για την χρήση 2012 και θα καταβληθεί στην χρήση 2012.

 

Ενδεικτική ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2012

 

ΕΙΚΟΝΑ 1

 

Κατά τον υπολογισμό της τεχνικής για τη χρήση 2012 στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλιών/Εσόδων στη γραμμή (10) «Ποσά φόρων τελών εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» αναγράφεται το σύνολο φόρων που αναλογεί στο εισόδημα του ελεγχόμενου και της συζύγου, ήτοι [(α)+(β)+(γ)+(δ)] ή (4.012,77+1.420,00+185,55+0,32=5.618,64).

 

Το δε ποσό επιστροφής 14.322,66 € [(16.000+2500+1441,3)-5618,64] εμφανίζεται στην στήλη Αναλώσεις-Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (13) «Αυξήσεις Εισπρακτέων Λογαριασμών» ως απαίτηση κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων λογαριασμών εισπρακτέων.

 

Στην χρήση 2013 αν ο ελεγχόμενος εισπράξει το ποσό της επιστροφής των 14.322,66€ τότε θα το συμπεριλάβουμε κατά τον προσδιορισμό των αυξήσεων/μειώσεων των λογαριασμών εισπρακτέων.

 

 

Παράδειγμα 4:

 

Ένας φορολογούμενος για την χρήση 2005 και την χρήση 2006 έχει τα κάτωθι εισοδήματα:

  ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 18.540,00 17.865,00
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 17.631,00 16.078,50

Η φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει για τον ελεγχόμενο ανά χρήση έχει ως ακολούθως:

  ΧΡΗΣΗ 2005 ΧΡΗΣΗ 2006
ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.383,90 1.923,55
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 278,10 267,98
ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 667,44 643,14
ΣΥΝΟΛΟ 3.329,44 2.834,67
* ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 /2005 -745,80 -1.464,10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 2.583,64 1.370,57

 

Στο παράδειγμα αυτό διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις ως προς τον χειρισμό των λογαριασμών πληρωτέων/εισπρακτέων ανάλογα με τον τρόπο καταβολής της συνολικής υποχρέωσης, θεωρώντας ότι το υπόλοιπο των λογαριασμών πληρωτέων στις 31/12/ 2004 είναι μηδενικό, επίσης ότι δεν εκκρεμούν άλλες υποχρεώσεις προς καταβολή στις 31/12/2005 και 31/12/2006 αντίστοιχα.

 

* Σύμφωνα με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου η προκαταβολή προηγούμενης χρήσης 2004/2005 θεωρείται προπληρωμή έναντι της συνολικής υποχρέωσης προς καταβολή που θα υπολογιστεί για τις χρήσεις 2005/2006 και θα καταβληθεί στις χρήσεις 2005/2006 αντίστοιχα.

 

Πρώτη περίπτωση:

Ο ελεγχόμενος για την χρήση 2005 δεν κατέβαλε κανένα ποσό φόρου, δηλαδή οφείλει το σύνολο, ήτοι 2.583,64 €. Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωση προς καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 1.370,57 €. Άρα οι πληρωτέοι λογαριασμοί αυξάνονται κατά το ποσό των 1.370,57 €.

 

2004   2005   2006
0   2.583,64   3.954,21(2.583,64+1.370,57)
  Αύξηση κατά 2.583,64   Αύξηση κατά 1.370,57  

 

Στο έντυπο της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία:

Πηγές κεφαλαίων/ εσόδων Χρήση 2005 Χρήση 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων/ εσόδων Χρήση 2005 Χρήση 2006
10. «Αυξήσεις πληρωτέων λ/σμών» 2.583,64 1.370,57 10. «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» 3.329,44 2.834,67

 

Δεύτερη περίπτωση:

Ο ελεγχόμενος στην χρήση 2006 καταβάλει ολόκληρο το ποσό που όφειλε για την χρήση 2005 ήτοι 2.583,64. Στην χρήση 2006 η συνολική υποχρέωση προς καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 1.370,57 €.

 

2004   2005   2006
0   2.583,64   1.370,57
  Αύξηση κατά 2.583,64   Μείωση κατά 1.213,07  

Στο έντυπο της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία:

Πηγές κεφαλαίων/ εσόδων Χρήση 2005 Χρήση 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων/ εσόδων Χρήση 2005 Χρήση 2006
10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» 2.583,64   10. «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» 3.329,44 2.834,67
11. «Μειώσεις λογαριασμών Εισπρακτέων»     11. «Ποσά για κάθε είδους Δαπάνες διαβίωσης (προσωπικές/οικογενειακές)    
12. «Προκαταβολές έναντι εσόδων επομένου έτους»     12. «Μειώσεις πληρωτέων λογαριασμών»   1.213,07

 

Τρίτη περίπτωση:

Ο ελεγχόμενος στην χρήση 2005 κατέβαλε μόνο 500,00 € από την συνολική οφειλή των 2.583,64 €. Στην χρήση 2006 η συνολική οφειλή προς καταβολή ανέρχεται στο ποσό των 3.454,21 (2083,64+1.370,57).

 

2004   2005   2006
0       2,083,64
        1,370,57
    2.583,64   3.454,21
  Αύξηση κατά 2.583,64   Αύξηση κατά 870,57€  

 

Στο έντυπο της τεχνικής ανάλυσης ρευστότητας φορολογουμένου καταχωρούμε τα εξής πεδία:

Πηγές κεφαλαίων/ εσόδων Χρήση 2005 Χρήση 2006 Αναλώσεις κεφαλαίων/ εσόδων Χρήση 2005 Χρήση 2006
10. «Αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών» 2.583,64 870,57 10. «Ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων κάθε μορφής» 3.329,44 2.834,67

 

12) Η αύξηση των προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ών.

Εάν, στο τέλος του έτους, το ποσόν των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ών έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το ποσόν των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου/νων έτους/ών στο τέλος του προηγουμένου έτους, η αύξηση θα καταχωρηθεί στη στήλη Πηγές Κεφαλαίων /Εσόδων στη γραμμή (12) «Αύξηση των προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους» Σε περίπτωση που είχαμε μείωση των προκαταβολών θα καταχωρούσαμε τη μείωση στη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων στη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι εσόδων επομένου έτους»

 

Παράδειγμα 5:

 

Στις 31/12/2007, ξενοδοχειακή μονάδα δεν είχε εισπράξει καμία προκαταβολή έναντι εσόδων επομένων χρήσεων. Στην χρήση 2008 εισέπραξε 150.000 € έναντι εσόδων επόμενης χρήσης, στη χρήση 2009 εξέδωσε τιμολόγια για το ανωτέρω ποσό.

Σύμφωνα με την τεχνική αυτή στη χρήση 2008 στην στήλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων στην γραμμή (12) «Αύξηση προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους» αναγράφεται το ποσό των 150.0006. Στην χρήση 2009 στην στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων στη γραμμή (15) «Μείωση προκαταβολών έναντι εσόδων επομένου έτους», αναγράφεται το ποσό των 150.000 €.

 

13) Οι λοιπές περιπτώσεις εσόδων.

Αναγράφεται οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εσόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω. (ΠΟΛ.1270/2013)

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks