ΠΟΛ. 1125/23-9-2005

Παράταση προθεσμιών υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 9 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄), αντίστοιχα.

β) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 της 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/05.08.2005 (ΦΕΚ 1188 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προθεσμίες υποβολής των οριζόμενων από την ίδια Απόφαση δικαιολογητικών για την έγκριση των δαπανών των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 και οι οποίες βαρύνουν τις διαχειριστικές περιόδους 2005 και 2006, αντίστοιχα.

γ) Τον αυξημένο όγκο των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλουν στην επιτροπή οι υπαγόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τη δυσκολία συλλογής τους, καθόσον ορισμένα από αυτά πρέπει να αναζητηθούν από τον αλλοδαπό οίκο στον οποίο ανήκουν.

δ) Τις διατάξεις της 14650/ΔΙOE85/17.03.2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Yφυπoυργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ε) Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών που ορίζονται από την αριθ. 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/05.08.2005 Απόφαση και αφορούν ειδικά τις διαχειριστικές περιόδους 2005 και 2006, ως ακολούθως:

α. Για τη διαχειριστική περίοδο 2005 (1/1 - 31/12/2005), καθώς και για τις διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν ή θα αρχίσουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2005 και εντός του έτους αυτού, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2005.

β. Για τις διαχειριστικές περιόδους που θα αρχίσουν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2006, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2005.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας