28.4.2014 

 

Δ.ΟΡΓ.Α 1048037 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ B'698 - 24.04.2015)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31−7−2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Tης υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 4 αυτής, όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), καθώς και των άρθρων 3 και 4 του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 170), όπως ισχύουν.

β) Tης παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012,……. και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 18).

γ) Του άρθρου 3 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 160).

δ) Της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8−4−2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονά ων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (Β΄ 865, Β΄ 1079 και Β΄ 1846), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Tου Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει.

στ) Tων άρθρων 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

ζ) Tου άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

2. Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30−11−1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990» (Β΄ 756).

3. α) Τα έγγραφα αριθμ.: 20280/18−11−2014 της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και 30/002/000/2024/19−3−2015 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της ίδιας Γενικής Γραμματείας και

β) το από 27−11−2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε..

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31−7−2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δη οσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 2153 και 2291), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014/27−10−2014 όμοια (Β΄ 2892).

6. Την αριθμ. 20 της 25ης Ιουνίου 2014 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 360).

7. Την ανάγκη να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί και να επικαιροποιηθεί η αριθμ. Δ6Α 1112903ΕΞ2014/31−7−2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ2014/31−7−2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

1. την παράγραφο Β΄ του άρθρου 1 διαγράφουμε την υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της υποπαραγράφου 1, καθώς και την περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου 2 και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση δ΄ αυτής σε περίπτωση γ΄.

2. την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 αντικαθιστούμε την περίπτωση θ΄ και προσθέτουμε, μετά την περίπτωση ιβ΄, περίπτωση ιγ΄, ως εξής: «Α.1.θ) Αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλλήλων εντός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης, πλην των Προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημά ων και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων.». «Α.1.ιγ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Διεύθυνσης.».

3. Τροποποιούμε την παραγράφου Β΄ του άρθρου 2, ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε την περίπτωση γ΄ της υποπαρα ράφου 1, ως κατωτέρω: «Β.1.γ) Διαπίστωση ύπαρξης πίστωσης και έγγραφη ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης, για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των υπη εσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την απασχόλησή τους κατά τις αργίες και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για τις δαπάνες μετακινήσεων αυ ών, καθώς και για την αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.».

β) Διαγράφουμε την υποπαράγραφο 3 και αναριθ ούμε τις υφιστάμενες υποπαραγράφους 4 έως 14 σε υποπαραγράφους 3 έως 13.

γ) Στην υποπαράγραφο 3, όπως αυτή αναριθμήθηκε: αα) Διαγράφουμε το υπό στοιχείο iii της υποπερίπτωσης ιαια΄ της περίπτωσης β΄, ββ) αντικαθιστούμε την περίπτωση ι΄, ως εξής:

«Β.3.ι) Προτάσεις προς την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής για αυξομείωση προβλέψεων θέσεων προσωπικού.» και

γγ) διαγράφουμε την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης ιγ΄ και διαμορφώνουμε την περίπτωση αυτή, ως κατωτέρω:

«Β.3.ιγ) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτι ούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων) των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβι άζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο.»

δ) Αντικαθιστούμε τις υποπαραγράφους 4 και 6, καθώς και τους τίτλους των υποπαραγράφων 5, 8 και 10, όπως αυτές αναριθμήθηκαν, ως κατωτέρω:

αα) «Β.4. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης

Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση:

α) κανονιστικών πράξεων σύστασης, κατάργησης, συγχώνευσης και καθορισμού ή ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.,

β) πράξεων κατανομής και ανακατανομής θέσεων προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.,

γ) αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών συλλογικών οργάνων,

δ) αποφάσεων και εγγράφων υποδείξεως εκπροσώπων της Γ.Γ.Δ.Ε. σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων,

ε) εγχειριδίων και ενημερωτικών φυλλαδίων, με τις απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών, σε θέματα αρμοδιότητας υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.,

στ) κανονιστικών πράξεων, που αφορούν σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλων διοικητικών διαδικασιών.»

ββ) «Β.5. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου»

γγ) «Β.6. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

Αποφάσεις επιστροφών Φ.Π.Α. σε κοινοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τρίτων χωρών, καθώς και πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για ποσά Φ.Π.Α. που επεστράφησαν αδικαιολογήτως.».

δδ) «Β.8. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων».

εε) «Β.10. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)».

4. Προσθέτουμε άρθρο 2Α, το οποίο έπεται του άρ ρου 2, ως εξής:

«Άρθρο 2Α ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α. Γενικά Θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Για όλους τους Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων και τους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων

α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.

β) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών.

γ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.

δ) Αλληλογραφία με Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συλλογικά όργανα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και άλλα, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα, αρμοδιότητάς τους, καθώς και αλληλογραφία ή υποβολή ερωτημάτων σε Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων για ίδια θέματα.

ε) Χορήγηση αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων.

στ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητάς τους, καθώς και εμπιστευτικών εγγράφων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

ζ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας.

η) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 Ν. 2190/1994, όπως ισχύει).

θ) Παροχή απόψεων επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, στο Σ.τ.Ε. ή σε άλλο διοικητικό δικαστήριο, αρμόδιο για διοικητικές προσφυγές ή αιτήσεις αναστολής ή ακύρωσης διοικητικών πράξεων και παροχή σχετικών στοιχείων σε αυτά.

ι) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υποθέσεις που εκκρεμούν.

ια) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων, γενικά, καθώς και βεβαιώσεων για θέματα, που προκύπτουν από στοιχεία, που τηρούνται στην Υπηρεσία.

ιβ) Διαβιβαστικά έγγραφα.

ιγ) Υπομνηστικά έγγραφα σε θέματα που δεν έχουν γενικότερο ενδιαφέρον για την Υπηρεσία.

ιδ) Περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο τύπο, καθώς και εντολές δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λοιπών πράξεων.

ιε) Βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων.

ιστ) Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του αρμόδιου υπαλλήλου.

ιζ) Αποστολή αιτημάτων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση (υποχρεωτική ή μη) δικαιολογητικών.

2. Πέραν των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 1 της παρούσας παραγράφου, για:

I. Τους Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων

α) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους Υπευθύνους Γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος, κα ώς και στους υπαλλήλους αυτού.

β) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόλησή του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος που μετέχουν σε αυτό.

γ) Αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλλήλων εντός των Γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος, πλην των Υπευθύνων των Γραφείων αυτού.

δ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου του Τμήματος.

II. Τους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων

α) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου.

β) Προτάσεις για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του Αυτοτελούς Γραφείου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για την απασχόλησή του τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ορισμού των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Γραφείου που μετέχουν σε αυτό.

γ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου του Γραφείου.

Β. Ειδικά θέματα, κατά λόγο αρμοδιότητας

1. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

α) Έγγραφα για θέματα που αφορούν, γενικά, στην χρήση και στην κίνηση αυτοκινήτων (Ν.Δ. 2396/1953).

β) Εισήγηση προς την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης για την διάθεση ή με αφορά πάγιου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..

γ) Έλεγχος προσέλευσης και αποχώρησης και αναφορές άφιξης και αναχώρησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε..

δ) Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εξέρχονται από τις Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε..

ε) Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.

στ) Διαδικαστικές ενέργειες για τον καθορισμό του ωραρίου των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε..

ζ) Διαδικαστικές ενέργειες σε θέματα προγραμματισμού κίνησης οχημάτων, καθώς και φύλαξης και καθαριότητας των καταστημάτων του Υπουργείου.

η) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης:

αα) Υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και απασχόλησής τους κατά τις αργίες και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες,

ββ) δαπανών μετακινήσεων του προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Ε.

γγ) αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων της Γ.Γ.Δ.Ε. και άλλων ειδικών αποζημιώσεων του προσωπικού αυτής.

2. Στους Υπευθύνους των Αυτοτελών Γραφείων της Α.Ε.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Α.Χ.Σ.

α) Επικύρωση και χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οικεί ν, κατά περίπτωση, συλλογικών οργάνων.

β) Ανακοινώσεις επί των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Τ.Α. και Α.Χ.Σ. προς στις αρμόδιες Υπηρεσίες.»

5. Τροποποιούμε την παράγραφο Β΄ του άρθρου 3, ως εξής:

α) Διαγράφουμε τις περιπτώσεις 1 και 2 της υποπαραγράφου I΄ και την παράγραφο II΄ και αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις 3 έως 9 της υποπαραγράφου I΄ σε περιπτώσεις 1 έως 7.

β) Αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο γγ΄ της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου I΄, όπως αυτή αναριθμήθηκε, ως κατωτέρω: «Β.Ι.1.α) γγ) στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε θέσεις του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..».

γ) Αντικαθιστούμε τους τίτλους των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 της υποπαραγράφου I΄, όπως αυτές αναριθμήθηκαν, ως εξής:

αα) «Β.I.2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ - Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρώπινων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού».

ββ) «Β.I.3. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ΄ - Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού».

γγ) «Β.I.4. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δ΄ - Δεοντολογίας και Σχέσεων Εργαζομένων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού».

δδ) «Β.I.5. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ - Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου».

εε) «Β.I.6. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ ιδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Υποστήριξης Επιτροπών της Διεύθυνσης Εισπράξεων».

στστ) «Β.I.7. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄ - Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Σχε ιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου».

6. Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις γ΄, ζ΄ και η΄ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 4 και προσθέτουμε περίπτωση ια΄, ως εξής:

«Α.1.γ) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.».

«Α.1.ζ) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων και στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.

η) Αποφάσεις τοποθέτησης και μετακίνησης υπαλλήλων εντός των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας, πλην των Προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων.».

«Α.1.ια) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Διεύθυνσης.».

7. Τροποποιούμε την παράγραφο Β΄ του άρθρου 4, ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 3, ως κατωτέρω:

«Β.3. β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευόμενων):

αα) Στους Προϊσταμένους όλων των οργανικών μονά ων των Τελωνείων και στους υπαλλήλους αυτών, που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητά τους,

ββ) στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Τελωνειακής Περιφέρειας.».

β) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο 4, ως κατωτέρω: «Β.4. Στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)

i. Στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας, των Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών τους.

ii. Στον Προϊστάμενο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης Αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης.»

8. Προσθέτουμε υποπαραγράφους 2 και 3 στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 5, ως εξής:

«Β.2. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, στους Υπευθύνους Γραφείων και στους υπαλλήλους του Τμήματος, καθώς και αναρρωτικών και λοιπών αδειών, εκτός των περιπτώσεων που η εξουσιοδότηση υπογραφής μεταβιβάζεται, με την παρούσα, σε άλλο όργανο, στους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης. Παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων, για θέματα σχετικά με τις γνωματεύσεις των παραπάνω Επιτροπών.

3. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, στους υπαλλήλους του Τμήματος.».

9. Προσθέτουμε περίπτωση θ΄ στο άρθρο 6, ως εξής:

«θ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου.».

10. Αντικαθιστούμε την περίπτωση ζ΄ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 7, ως εξής:

«Α.1.ζ) Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας σε υπάλληλο, εκτός του κτιρίου της Χημικής Υπηρεσίας.».

11. Τροποποιούμε την παράγραφο Β΄ του άρθρου 7, ως εξής:

α) Προσθέτουμε περίπτωση ζ΄ στην υποπαράγραφο 2, ως κατωτέρω:

«Β.2.ζ) Δελτία Χημικής Ανάλυσης, τα οποία συντάσσονται και προσυπογράφονται από τον υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, σε περιπτώσεις που η έκδοσή τους γίνεται σε χώρο εντός της ίδιας οργανικής μο άδας.».

β) Προσθέτουμε περίπτωση στ΄ στην υποπαράγραφο 3, ως κατωτέρω:

«Β.3.στ) Δελτία Χημικής Ανάλυσης, τα οποία συντάσσονται και προσυπογράφονται από τον υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, σε περιπτώσεις που η έκδοσή τους γίνεται σε χώρο εντός της ίδιας οργανικής μονάδας.».

γ) Προσθέτουμε περίπτωση ζ΄ στην υποπαράγραφο 4, ως κατωτέρω:

«Β.4.ζ) Δελτία Χημικής Ανάλυσης, τα οποία συντάσσονται και προσυπογράφονται από τον υπάλληλο που χειρίστηκε την υπόθεση, σε περιπτώσεις που η έκδοσή τους γίνεται σε χώρο εντός της ίδιας οργανικής μονάδας ή του ίδιου Αυτοτελούς Γραφείου ή Γραφείου, αντίστοιχα.».

B. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31−7−2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014/27−10−2014 (Β΄ 2892) όμοια.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ