ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1β΄ του άρθρου 232 του ψηφισθέντος στις 6.8.2014 σχεδίου νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.

Οι ως άνω διατάξεις τίθενται σε ισχύ από τις 31/7/2014.

Επομένως, από 1/8/2014 και εφεξής το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου δεν προσμετράται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών. Μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών