ΠΟΛ. 1126/23-9-2005

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την υποβολή των δικαιολογητικών σχετικά με την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σος γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την αριθ. 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/5.8.2005 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο οι υπαγόμενες επιχειρήσεις για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδά τους, κατ εφαρμογή των διατάξεων των περ. ι΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 της πιο πάνω Απόφασης ορίζεται. ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών και η οποία έχει συσταθεί με την 1060979/10726/Β0012/21.6.2005 A.Υ.O., το αργότερο 2 μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι πιο πάνω δαπάνες, σχετική αίτηση. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται απαραίτητα από όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιγράφονται στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της Απόφασης αυτής, σε 6 δεμένα αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα.

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι συμβάσεις (συμφωνητικά) που πρέπει να συνυπoβάλoυν οι επιχειρήσεις είναι πολυσέλιδα, χωρίς φορολογικό ενδιαφέρον κατά μεγάλο ποσοστό, για τη διευκόλυνση των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και του έργου της Επιτροπής, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να υποβάλλεται μόνον η πρώτη, η τελευταία σελίδα της σύμβασης (συμφωνητικού). καθώς και οι σελίδες που αναφέρονται στα οριζόμενα ποσοστά των δαπανών για τις οποίες ζητείται προέγκριση από την Επιτροπή.

Οι συμβάσεις αυτές ή οι συγκεκριμένες πιο πάνω σελίδες πρέπει να είναι μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών και σε περίπτωση αδυναμίας, θα γίνονται δεκτές και μεταφράσεις από τρίτους, με νόμιμη επικύρωση.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 της πιο πάνω Απόφασης ορίζεται, ότι κατ΄ εξαίρεση, για την έγκριση των δαπανών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ι΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 και οι οποίες βαρύνουν τη διαχειριστική περίοδο 2005, η αίτηση εγκρίσεως με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2005. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν μέσα στο έτος 2005, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2005 (αριθ. 1090006/11166/Β0012/ΠΟΛ. 1125/23.9.2005 Α.Υ.Ο.). Επίσης, με την ίδια Α.Υ.Ο. παρατάθηκε μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2005, η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την έγκριση των δικαιωμάτων, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων, οι οποίες θα αρχίσουν μόνον εντός του μηνός Ιανουαρίου 2006.

Αντίθετα, για την έκπτωση των δικαιωμάτων, αποζημιώσεων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, κλπ" τα οποία καταβάλλονται στην αλλοδαπή και βαρύνουν διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέσα στο έτος 2004 και έληξαν ή θα λήξουν στο έτος 2005, δεν απαιτείται προέγκριση από την Επιτροπή, αλλά η έκπτωση των πιο πάνω ποσών θα γίνεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

4. Επίσης, στο Κεφάλαιο Α΄ των Παραρτημάτων Α΄ και Β΄ της 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/5.8.2005 Α.Υ.Ο. ορίζεται, ότι μεταξύ των υπoβαλλόμενων στην Επιτροπή στοιχείων και πληροφοριών είναι και οι οικονομικές καταστάσεις της αιτούσας επιχείρησης της τελευταίας, πριν από την υποβολή της αίτησης διαχειριστικής της περιόδου, καθώς και το τελικό ισοζύγιο λογαριασμών τελευταίου βαθμού ανάλυσης της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι για την έγκριση των δικαιωμάτων ή των εξόδων διοικητικής υποστήριξης που βαρύνουν διαχειριστικές περιόδους, οι οποίες αρχίζουν μέσα στο έτος 2005, οι οικονομικές καταστάσεις και το τελικό ισοζύγιο θα αφορούν τη διαχειριστική περίοδο 2004. Τα ίδια στοιχεία θα υποβληθούν και για την προέγκριση των δαπανών των διαχειριστικών περιόδων που αρχίζουν μέσα στο έτος 2006. καθόσον η αίτηση για τις χρήσεις αυτές θα υποβληθεί μέσα στο τρέχον έτος, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η προσκόμιση στοιχείων της διαχειριστικής περιόδου 2005. Είναι αυτονόητο, ότι κάθε χρόνο θα υποβάλλονται στοιχεία που αφορούν την παρελθούσα διαχειριστική περίοδο. Δηλαδή, για την προέγκριση των δαπανών των χρήσεων 2007, 2008, κ.ο.κ., θα υποβληθούν στοιχεία των διαχειριστικών περιόδων 2005, 2006, κ.ο.κ., αντίστοιχα.

Επιπλέον, όπου στα Παραρτήματα της ως άνω Α.Υ.Ο. γίνεται αναφορά για στοιχεία των τελευταίων 5 διαχειριστικών περιόδων, είναι αυτονόητο ότι αυτά θα αφορούν τις χρήσεις 2004 και προηγούμενες. Τα στοιχεία αυτά θα είναι τα ίδια τόσο για την έγκριση των δαπανών (δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, κλπ.) χρήσεων που αρχίζουν από την 1-1-2005, όσο και αυτών που αρχίζουν μέσα στο έτος 2006, αφού για τα τελευταία, δεν θα έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2005.

5. Περαιτέρω, στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Β΄ των Παραρτημάτων Α΄ και Β΄ της 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/5.8.2005 Α.Υ.Ο. προβλέπεται, ότι οι αιτούσες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με το ύφος των πιστωθέντων ή καταβληθέντων δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων, από τις λοιπές επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου. Τα ανωτέρω στοιχεία θα αφορούν μόνο τη χρήση 2004 και θα αποδεικνύονται από κατάσταση της εισπράττουσας τα δικαιώματα αλλοδαπής εταιρίας, επικυρωμένη από ελεγκτικό γραφείο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η εταιρία αυτή. Τόσο τα στοιχεία αυτά, όσο και η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του ίδιου Κεφαλαίου κατάσταση των αλλοδαπών νομικών προσώπων του ίδιου ομίλου, εφόσον οι επιχειρήσεις του ομίλου είναι αρκετές, θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 8 (οκτώ) επιχειρήσεις του ομίλου, εκ των οποίων οι 4 (τέσσερις), εφόσον υπάρχουν, να έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

6. Ειδικά για τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης κλπ. που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, απαιτείται προέγκριση μόνον όταν αυτά υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται από τις διατάξεις της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιεί η αιτούσα από την ίδια επιχείρηση του ομίλου. Επίσης, για την εξεύρεση του ποσοστού των προς έγκριση δαπανών επί των αντίστοιχων δαπανών της επιχείρησης, προκειμένου στη συνέχεια να διαπιστωθεί αν συντρέχει περίπτωση προέγκρισης από την Επιτροπή ή όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον οι δαπάνες εκείνες, που πραγματοποιεί η ημεδαπή. (αιτούσα) επιχείρηση για τους ίδιους λόγους όπως και τις διαλαμβανόμενες δαπάνες που καταβάλλονται στην αλλοδαπή και όχι όλες οι δαπάνες διοικητικής της λειτουργίας του λογαριασμού 80.02.00 του Ε.Γ.Λ.Σ. Οι αντίστοιχες δε αυτές δαπάνες της επιχείρησης θα αφορούν την τελευταία διαχειριστική περίοδο που έχει κλείσει η αιτούσα επιχείρηση.

7. Διευκρινίζεται, ότι σε περίπτωση που οι υπηρεσίες που λαμβάνει η ελληνική επιχείρηση από άλλες επιχειρήσεις του ομίλου ή τρίτους χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω παροχή των υπηρεσιών αυτών σε πελάτες της ελληνικής επιχείρησης είτε αυτούσιων, είτε ως τμήμα υπηρεσιών που παρέχει η ελληνική Επιχείρηση, τότε οι υπηρεσίες αυτές δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

Για την καλύτερη κατανόηση των υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις, παρατίθενται τα εξής παραδείγματα:

α) Ελληνική επιχείρηση αναλαμβάνει την πώληση και εγκατάσταση και στη συνέχεια τη συντήρηση εξοπλισμού. Για την εγκατάσταση λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη αλλοδαπή επιχείρηση, είτε για την επίλυση ειδικών ΤΕχνικών προβλημάτων, είτε με την παρουσία ξένων τεχνικών για χρονικό διάστημα που δεν δημιουργεί μόνιμη εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, επειδή οι υπηρεσίες που λαμβάνει η ελληνική επιχείρηση συνδέονται άμεσα με την πώληση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, δεν εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις.

Το ίδιο ισχύει και για το μετέπειτα στάδιο συντήρησης κατά το οποίο η ελληνική επιχείρηση λαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής του ίδιου εξοπλισμού, είτε μέσω συμβουλών, είτε με την αποστολή τεχνικών στην Ελλάδα, είτε με την αποστολή εξαρτημάτων στο εξωτερικό για επισκευή.

β) Ελληνική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών λαμβάνει από άλλες αλλοδαπές επιχειρήσεις υπηρεσίες με τη μορφή μελετών, συμβουλών, έρευνας αγοράς κλπ., τις οποίες στη συνέχεια παρέχει αυτούσιες σε πελάτες της ή τις ενσωματώνει ως τμήμα αντίστοιχων υπηρεσιών που η ίδια παρέχει σε πελάτες της.

Επειδή οι υπηρεσίες αυτές συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο εργασιών της ελληνικής επιχείρησης δεν εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις.

γ) Για την εκτέλεση εξειδικευμένων τεχνικών, τεχνολογικών και ηλεκτρολογικών έργων, ελληνική επιχείρηση εκτός των λοιπών υπηρεσιών που μπορεί να δέχεται από αλλοδαπές επιχειρήσεις για την εκτέλεση των ως άνω έργων δανείζεται - μισθώνει τεχνικό προσωπικό από άλλες αλλοδαπές επιχειρήσεις, το οποίο υποκείμενο στις οδηγίες της, χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του έργου, αλλά λαμβάνει μισθό από την αλλοδαπή επιχείρηση η οποία τιμολογεί το αντίστοιχο κόστος στην ελληνική επιχείρηση ή/και μισθώνει εξοπλισμό ή μηχανήματα.

Οι δαπάνες αυτές δεν είναι διοικητικής φύσεως και κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις.

Για τους ίδιους λόγους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 τα δικαιώματα που καταβάλλει ελληνική επιχείρηση σε αλλοδαπή επιχείρηση του ομίλου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ελληνική επιχείρηση παρέχει περαιτέρω έναντι αμοιβής τα ίδια δικαιώματα σε τρίτες επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους δικαιώματα είναι συνήθως δικαιώματα δικαιόχρησης, χρήσης λογισμικού, τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών και εξειδικευμένου λογισμικού.

8. Λόγω των πολλών προφορικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις που καταβάλλουν δικαιώματα στην αλλοδαπή και τα οποία όμως έχουν ενσωματωθεί στο κόστος και επομένως και στην τιμή πώλησης, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή όσα είχαν γίνει δεκτά με την 1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ. 1016/7.2.2005 εγκύκλιό μας. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, δεν θα υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή, καθόσον τα δικαιώματα αυτά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

9. Επίσης, σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης ή υποδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, για την εφαρμογή των αριθμητικών ορίων των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 γίνεται αναγωγή στην πραγματική διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

10. Τέλος, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη συλλογή ορισμένων από τα δικαιολογητικά ή στοιχεία που ορίζονται από την 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/5.8.2005 Α.Υ.Ο., θα πρέπει να υπάρξει ειδική μνεία στην υποβαλλόμενη αίτηση, ότι αυτά θα υποβληθούν στην Επιτροπή σε εύλογο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε η Επιτροπή να επιληφθεί του θέματος.

11. Οι λοιπές οδηγίες που είχαν δοθεί με την 1047166/10364/Β0012/ΠΟΛ. 1142/1997 εγκύκλιό μας εξακολουθούν να έχουν ανάλογη εφαρμογή.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας