ΠΟΛ.1127/26-9-2005

ΘΕΜΑ: Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους επιτηδευματίες που εκμισθώνουν βιντεοκασέτες, DVD και συναφή αγαθά.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με την 1038565/236/0015/ΠΟΛ. 1063/13-4-2005 Α.Υ.Ο.Ο. η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 544/Β΄/22-4-2005 θεσπίστηκαν πρόσθετες υποχρεώσεις για τους επιτηδευματίες που εκμισθώνουν βιντεοκασέτες, DVD και συναφή αγαθά.

Οι ως άνω υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. επιβλήθηκαν από 1/7/2005 για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με το συμβατικό τρόπο λειτουργίας και από 1/8/2005 για τις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν τα είδη τους (βιντεοκασέτες, DVD κ.λ.π.) μέσω αυτόματων μηχανημάτων.

2. Λόγω της άμεσης πρώτης εφαρμογής των διατάξεων της υπόψη Α.Υ.Ο.Ο. και προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην ανάπτυξη των σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών τους, με την εγκύκλιο 1058451/336/0015/ΠΟΛ. 1088/13- 6-2005 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεών της, έγινε δεκτό να μην επιβάλλονται κυρώσεις μέχρι την 30/9/05 στους υπόχρεους επιτηδευματίες που ενδεχομένως δεν εκπληρώνουν ή εκπληρώνουν πλημμελώς μόνο τις νέες πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο.

3. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι το ως άνω χρονικό διάστημα (μέχρι 30.9.2005) δεν κρίνεται απολύτως επαρκές για την ανάπτυξη των σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών και για τη διευκόλυνση των εν λόγω υπόχρεων επιτηδευματιών, η ως άνω ημερομηνία 30-9-2005 μετατίθεται με την παρούσα στις 30-11-2005 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιό μας ΠΟΛ. 1088/13- 6-2005.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας